פדיון נפש על פי הקבלה בכוונות הרש”ש זיע”א

כבר נודע ברבים את מעלתו העצומה של הפדיון נפש על פי כוונות הרש”ש המסוגל לכל צרה ולכל עניין.

 

מרן החתם סופר צזוק”ל
בזמן מלחמת נפוליאון, ערך מרן החתם סופר, פדיון נפש עפ”י הקבלה, לכל אנשי העיר פרשבורג, ובזמן ההפצצות לא מת אפי’ יהודי אחד על אף שנחרבו כל בתי העיר (מלבד ד’ בתים) ויהי לפלא גדול!!! (ספר עם לבדד ישכון מתוך כתב ידו של החת”ס)
המדיד ממזריטש זיע”א
פעם חלתה אשת רב העיר ממזריש, והמגיד אמר שהגיע זמנה להפטר מהעולם, ולאחר תחנוניו של רב העיר, ערך המגיד זיע”ק פדיון נפש ע”פ הקבלה בכסף שנתנה לו הרבנית, והציל את חייה ממוות בטוח. (ספר עם לבדד ישכון)
מרן הרה”ק ר’ מרדכי שרעבי זיע”א
כשהיו מבקשים ממנו שיעתיר עבור חולים, היה עושה עבורם את הפדיון נפש עם כוונות הרש”ש זיע”א, אשר בכוחו להחזיר לאדם את הצלם הרוחני שנסתלק ממנו ועל ידי זה מתרפא.

מעלתו העצומה של ה”פדיון נפש”
כתב בהגהות ספר “שער הכוונות ” וזה לשונו: מהרח”ו היה נוהג בכל ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים לעשות פדיון נפש באופן זה. והעושה פדיון זה באופן זה בודאי משלים שנתו עכ”ל.
וכן כתב גאון חכמת הקבלה ה“שמן ששון“ זלה“ה שבוודאי ישלים שנתו.
ובספר “פרי עץ חיים” (כי”ק) כתב על חשיבות הפדיון וזה לשונו: ופדיון נפש זה הוא תועלת ותרופה לכל צרה שלא תבוא ובפרט לחולים שיתרפאו במהרה, וכבר היו מנסים ובודקים אותו יותר מאלף פעמים, והיה מועיל בעזרת ה’ תכף באותה שעה, והייתה ניכרת תועלתו ותרופתו לכל אדם והיו אומרים מה גדלו מעשיך ה‘ עכ”ל.

המקור לעריכת ה“פדיון נפש“
מובא בכל דברי רבותינו המקובלים לדורותיהם, החל מרבנו הרמב“ן , וה“שמן ששון“ בשם האריז“ל ומהרח“ו, והרש“ש הקדוש, ומהר“מ זכות, ומהר“מ פאפירש, וב“עבודת הקודש“ להחיד“א, וב“רפואה וחיים“ לרבנו חיים פלאג‘י זלה“ה, ועוד… ובספר ”שערי רחמים“ כתב ”פדיון נפש המקובל מאליהו הנביא זכור לטוב“.

ישנם שינויים בנוסחאות הפדיון, ובאופן עשייתו, בין רבותינו המקובלים, הפדיון העיקרי הוא של הרש“ש הקדוש, שזה על פי דרכו של רבנו האריז“ל ומהרח“ו
אמנם על פי הוראתו של מרן ראש הישיבה שליט“א רצוי לעשות את כל סוגי הפדיונות בכדי שיצא על הצד הטוב ביותר.

וכתב מרן הרש”ש זלה”ה שצריך לעשות הפדיון מ– 160 פרוטות שהם בגימטריא “צלם” וגם צריך שהיו הפרוטות מכסף טהור שכסף גם כן גימטריא “צלם” ובהמשך דבריו כותב את צירופי שמות הקודש העולים כמנין “צלם”

והגאון החיד”א שהיה תלמידו של הרש“ש כתב עוד שהוא בגמטריא “עץ” מבחינת שהאדם הוא עץ השדה.

מנהגם של כל רבותינו המקובלים זיע“א
כמנהגו של רבנו המהרח“ו זלה“ה נהגו כל גדולי המקובלים לדורותיהם לערוך פדיון נפש בכל ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים וכן היה נוהג זקן המקובלים כמוה”ר יצחק כדורי זצוק”ל שכשהיו רבני ישיבתנו שליט”א מוסרים לו שיעשה עבורם פדיון נפש, היה גם הוא עצמו מוסר לרבני הישיבה שליט”א סך 160 פרוטות כדי שיערכו עבורו פדיון נפש, בערב ראש השנה ובערב יום כיפור.

הפדיון נפש בישיבה הקדושה ישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים יערך על ידי מורנו ורבנו המקובל האלקי ר’ בניהו שמואלי שליט”א.

לעשיית הפדיון נפש ע”פ כוונות הרש”ש

צלצלו: 02-624-9000  

ויהי רצון שתראו ישועות ובשורות טובות במהרה.

תרומה מאובטחת

Back to top button