מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת תצווה תשע”ח

בס”ד
חס”ה = (חידוש סיפור הלכה)
לפרשת תצווה – שבת זכור – ה’תשע”ח

♦חידוש:♦
“וְחֵשֶׁב אֲפֻדָּתוֹ אֲשֶׁר עָלָיו כְּמַעֲשֵׂהוּ מִמֶּנּוּ יִהְיֶה” (כח, ח)
האדם בעוה”ז צריך להכין את הבגדים הרוחניים לנשמתו בעולם הבא, וזהו “וחשב אפודתו אשר עליו” – שצריך האדם להכין, “כמעשהו ממנו יהיה” – לפי מעשיו של האדם כך הוא מתקן את הלבוש הרוחני, אם המעשה שלו לשם שמים ובלי תערובת – אז גם הבגדים שלו יהיו מושלמים ויקרים, אבל אם לא עושה את המצוה בשלמותה כגון שעושה אותה בעצלות או בשביל כבוד – אז גם הבגדים שלו יהיו אותו דבר. וזהו “כמעשהו ממנו יהיה” – לפי המעשה שלו יהיו ג”כ בגדיו, ולכן יתכן שיהיו שני אנשים שיעשו את אותה המצוה אבל לאחד מהם יהיה יותר שכר מהשני, כי לפי המעשה, המחשבה וההשתדלות – כך יהיה השכר.

♦סיפור:♦
ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד (כז, כ)
בדרך רמז אפשר לבאר את הפסוק על המוכיחים את הזולת, שקודם יתקן האדם את עצמו ואחר כך יתקן אחרים. וזהו שאמר “ואתה” – בראש ובראשונה צריך אתה לתקן עצמך, ורק לאחר מכן “תצוה את בני ישראל” – תהיה רשאי לצוות על אחרים ולהטיף להם מוסר.
וכמו שמספרים על הגאון רבי ישראל מסלנט שבא אליו אחד מתלמידיו ואמר לו: אדוני הרב! ברצוני לנסוע לגרמניה ולהטיף להם מוסר ולהחזירם בתשובה. שאלו הרב ומה עם עירנו סלנט? אמר: באמת נכון, לא חשבתי על כך. המשיך הרב ושאלו: ומה עם השכונה שלך, האם כולם חזרו בתשובה? אמר: נכון, לא חשבתי על כך. ומה עם משפחתך, האם כולם צדיקים? אמר לרב: נכון, גם הם צריכים לחזור בתשובה. עד שלבסוף שאלו הרב ומה אתך? אמר לרב: תאמין לי שעל זה לא חשבתי…

♦הלכה:♦
פרשת זכור
א. בשבת הקרובה (שבת שלפני פורים), מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים בפרשת השבוע, ובשני עולה המפטיר וקורא פרשת “זכור את אשר עשה לך עמלק”. לדעת רוב הפוסקים קריאת פרשת זכור היא מצות עשה מן התורה, לכן ידקדקו להוציא את ספר התורה הכשר והמהודר ביותר שיש בבית הכנסת.
ב. ראוי ונכון שכל אדם ישמע את הקריאה מפי שליח צבור המבטא את הקריאה לפי מנהגו, וכן שהספר תורה נכתב לפי מנהגו, כגון ספרדי לספרדי, ואשכנזי לאשכנזי.

תענית אסתר
א. מעוברות ומניקות פטורות מלהתענות בתענית אסתר, ומעוברת שפטורה מלהתענות פירושו שהוכר עוברה, שהוא לאחר שלשה חדשים, ומ”מ אם סובלת מהקאות ומיחושים או חולשה רבה מותר לה לאכול גם קודם מלאת לה שלשה חדשים להריונה. ומניקה שהפסיקה להניק את בנה והיא בתוך כ”ד חודשים ללידתה, יש להורות שאם האשה בריאה ומרגישה שיכולה להתענות ולהשלים – תתענה, ואם מרגישה חולשה ויש לה צער להמשיך בתעניתה – די לה בתענית שעות כפי יכולתה

 

התורמים זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים יכולו למסור שמות לברכה
במשרדי הישיבה  02-624-9000**

מוגש: ע”י הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560
לרשימת תפוצה לשלוח בקשה ל: 052-3325778

 

🔷🔷🔷
המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close