מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת ויצא תשע”ט

בס”ד חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)
פרשת כי תצא – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
*”וְשַׁבְתִּי בְשָׁלוֹם אֶל בֵּית אָבִי” (כח, כא)
רבותינו מפרשים פסוק זה על הנשמה. ידוע מה שכתוב בזוה”ק בזמן שהנשמה היא תחת כסא הכבוד ולא ירדה לזה העולם, היא ניזונת ע”י מידת החסד שהוא שם הוי”ה ב”ה, ושלח אותה השי”ת בגוף האדם שתעשה מצוות ותוכל ליהנות בעוה”ב בלי בושה – ולא לאכול נהמא דכיסופא (לחם של בושה), וזהו שאומר “ושבתי בשלום אל בית אבי”, זהו אבי שבשמים ששלחני בזה העולם לסגל תורה ומעש”ט, ואז אם עשיתי כאן מצוות ועסקתי בתורה, “והיה ה'” שהוא מידת החסד “לי לאלהים” למידת הדין. כלומר שלא אהנה ע”פ החסד בבושה, אלא על פי הדין שהוא שם אלהים, ע”י המצוות שקיימתי בעוה”ז.

♦סיפור:♦
בעיר ראדין היה “בחור” מבוגר כבן ששים, ר’ הרשל קאמניצ’ר שמו, שעקב מחלת ריאה בה לקה, לא יכול היה להנשא. וסיפר הבחור שבליל יום הכיפורים, לאחר אמירת “שיר היחוד”, עלו כל בני הישיבה על יצועם, והרשל זה נשאר לבדו בהיכל הישיבה האפלולי והנטוש. אך הנה הוברר לו, כי לא לבדו היה, לפתע ניגש אליו רבן של ישראל, מרן ה”חפץ חיים” זצ”ל, והתיישב לצידו. במתק לשונו, החל ה”חפץ חיים” להעלות זכרונות מימי קדם, ולשוחח עמו על ימי ילדותו ועברו, וסיפר ה”חפץ חיים” כיצד התייתם מאביו בגיל עשר, וכיצד גלה לבדו נער יתום וצעיר למקום תורה לוילנא. סיפר כמה נסיונות עברו עליו, הן בגשמיות, נסיונות עוני ומחסור, והן בהתמודדות כנגד משכילי וילנא שביקשו למשכו ברשתם. בהמשך השיחה סיפר לו ה”חפץ חיים”, כיצד הסכים לשידוך עם בתו של אביו חורגו, שהיתה גדולה ממנו בשנים, כדי לשמור על שלום הבית בין אמו לבעלה, ואילו בחור אחר מאותם ימים, שהיה נחשב לעילוי זכה לשידוך מאושר ולנדוניה בת עשרת אלפים זהובים. בסופו של דבר הוברר, כי מחשבות אדם המה הבל, כספו של חברו ועסקיו הרחיקוהו מן התורה, ולבסוף הפסיד את כל כספו בענין רע, ונותר קרח מכאן ומכאן, אבוד משני העולמות, ואילו הרבנית של ה”חפץ חיים” עזרה על ידו להקדיש את חייו ללימוד תורה ולהתעלות.
“הנה כי כן, רואים כיצד הקדוש ברוך הוא הוא המנווט את האדם, ואין אדם יודע מה טוב עבורו. הנה, כל חיי ייחלתי ־ אמר ה”חפץ חיים” ־ לעזרת הקדוש ברוך הוא, ונוכחתי שהוא אוחז ביד ימיני ומנחני לטוב לי…”.
כך שוחח ה”חפץ חיים” לילה שלם עם הבחור העצוב והממורמר, במשך כל ליל היום הקדוש, מבלי שהשמיע באזניו לא מילה אחת של דברי תורה או חרדת הדין. שיחה, שכל כולה ניחומים…

♦הלכה♦
הלכות חנוכה
א. ימים אלו קדושים מאד כיון שבהם נמסרו סודות התורה למשה רבינו ובפרט שאורות התשובה מאירים עד ימי החנוכה ויורד אור גדול מהבינה העליונה אל הנפשות הפחותים ביותר, ולכן ישתדל לעבוד את השי”ת בהתלהבות גדולה.
ב. מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד, וצריך האדם להזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל. ויזהר מאד בהדלקת נרות חנוכה, שאמרו בגמ’, “הרגיל בנר יהיו בנים תלמידי חכמים”. ובודאי שגם המדליק בעצמו בכלל הברכה ויזכה לאור התורה. ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה שואל או מוכר כסותו, או משכיר עצמו לפועל, כדי שיוכל ליקח שמן להדלקה. ומכל מקום מצווים גבאי צדקה להשגיח על העניים ולתת להם שמן להדלקת נרות חנוכה לפחות נר אחד לכל לילה.
ג. כמה נרות צריך להדליק? בלילה ראשון מדליק נר אחד לכל בני הבית. מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה, עד שבלילה האחרון יהיו שמונה נרות, ואפילו אם בני הבית מרובים לא ידליקו יותר.
ד. כשהבעל נאלץ להעדר מביתו, תדליק אשתו ותוציא את כל בני ביתה. וכן אם הבעל מתעכב עד לשעות המאוחרות בלילה, נכון שימנה את אשתו שתדליק נרות חנוכה עם צאת הכוכבים, ובזה גם הוא יוצא ידי חובה.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום ומבורך

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל: m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close