מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת וארא תשע”ט

בס”ד חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)
פרשת וארא – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“לֵךְ אֶל פַּרְעֹה בַּבֹּקֶר הִנֵּה יֹצֵא הַמַּיְמָה וְנִצַּבְתָּ לִקְרָאתוֹ עַל שְׂפַת הַיְאֹר וְהַמַּטֶּה אֲשֶׁר נֶהְפַּךְ לְנָחָשׁ תִּקַּח בְּיָדֶךָ” (ז, טו)
אפשר לפרש בדרך רמז על ענין התשובה: שהרי עיקר התשובה היא כשאדם שב כשהוא בימי בחרותו וכמ”ש (קהלת יב, א) “וזכור את בוראך בימי בחורותיך (ועי’ בגמ’ יומא דף פ”ו: וברמב”ם הלכות תשובה פ”ב ה”א), ויש לזה שני טעמים: האחד ־ מפני שאז תשובתו שלימה, שעושה תשובה בעוד שיצה”ר עדיין תקיף ולא כשהוא בימי הזקנה שכבר תש כוחו וכבר אין ליצה”ר כ”כ כח עליו, ועוד – שככל שהוא ממהר לעשות תשובה הוא יכול לנצל את הימים של אח”כ שיהיו בידו.


ובזה פירשו מ”ש אצל אברהם (בראשית כ”ב ג’) “וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו ויקח את שני נעריו אתו” – “אברהם” זה כינוי לגוף, “בבקר” ־ בימי בחורותיו, “ויחבוש את חמורו” – שהוא כופה את החומריות שלו, ואז הוא זוכה ל”ויקח את שני נעריו אתו” – לקחת אתו את שנות הנערות שלו.
אבל היצה”ר מכניס מחשבה אצל האדם הלא כיום כבר חטאתי ופגמתי את נשמתי ושוב אין לי עוד תקוה ח”ו, שהרי אני נקרא כבר בחיי מת – שרשעים בחייהם קרויים מתים (ברכות דף י”ח:), וכך רוצה לייאש אותו שלא לעשות עוד תשובה, אבל האדם צריך לדעת שזו טעות גדולה כי לעולם לא ננעלו דלתי התשובה, ואמנם בודאי שצריך לעשות תשובה כמה שיותר מהר, אבל גם אם לא עשה תשובה מהר וחטא הרבה עדיין יכול לעשות תשובה, וע”י שישוב בתשובה הקב”ה מקבלו ועושה אותו לבריה חדשה.
וזה שאמר כאן הכתוב: “ויאמר ה’ אל משה” – ר”ל אל הנשמה, “לך אל פרעה” ־ לשון פרעון, שתפרע את חובך, שהאדם שיש לו חטאים הרי הוא כבעל חוב כלפי הקב”ה, וע”י התשובה הוא פורע את חובו, “בבקר” ־ ר”ל בימי הבחרות והנערות שאז התשובה היא שלימה, ואם תאמר איך אוכל לתקן את נשמתי אחרי שפגמתי אותה כבר, לזה אמר “והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך” – ר”ל תקח לך דוגמא מהמטה הזה שהקב”ה עשה נס והמטה נהפך לנחש עם רוח חיים, כך אם תחזור בתשובה הקב”ה יעשה אותך לבריה חדשה ותוכל לתקן את נשמתך. (בית יעקב).

♦סיפור:♦
ר’ ישראל אבוחצירא (הבבא סאלי) לרגל יום ההילולה ד’ שבט
בתחילת היות רבנו בארץ הקודש, ביום שבת קודש יושב רבנו בחדרו והוגה בתורה הקדושה. והנה שומע הוא קול רעש של מכונית, יצא האדמו”ר החוצה, ורואה הוא בחור צעיר המנסה להתניע את מכוניתו. אמר לו רבנו, האינך יודע שהיום שבת, יודע אני השיב הלה. אם כן מדוע אתה מנסה להתניע את מכוניתך, מה יש, ענה הלה בעזות מצח, כך רצוני, “אם כך רצונך, אמר רבנו, לא תוכל להתניע את מכוניתך ולא תוכל לצאת ממנה עד צאת השבת”, וכך היה, שנשאר דבוק למכוניתו עד צאת השבת, ואז קם ונכנס לרבנו, והבטיח לשמור שבת כראוי, ורבנו ברך אותו תחת אזהרה חמורה שלא יעז לחלל את השבת. זיע”א.

♦הלכה♦
(ימי  השובבי”ם)
א. ישתדל האדם לקיים את המצוות בשמחה גדולה ובלב טוב, ויסיר מליבו כל עצבות ודאגה ח”ו, והוא סגולה גדולה להיות נשמר מהעוון הידוע. וכן יזהר להיות מעשרה ראשונים בבית הכנסת להתפלל כשבא שחרית מנחה ערבית. ויזהר מאד במצות ציצית ותפלין.
ב. אסור לאדם לישן בבית יחידי, והישן יחידי אוחזתו פלונית [לילי”ת]. ויש מקילין אם יש שם נר או אם נראה שם אור הלבנה כאשר הוא חדר בבית ויש בבית עוד דיורים אחרים.
ג. כשיאמר וקבצנו יח”ד מארב”ע כנפו”ת הארץ יכוין לשם חב”ו היוצא מפסוק חיל בלע ויקיאנו והוא שם משמות ע”ב. וטוב שיאמר את ה’יהי רצון’ המופיע בסידורים. וכן ישלים בכל יום צ’ אמנים, ד’ קדושות י’ קדישים ק’ ברכות – ראשי תיבות צדיק, והוא אחד מתקוני צדי”ק יסו”ד עולם. 

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום ומבורך

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close