מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על יום הכיפורים תשע”ז

בס”ד

חס”ה (חידוש סיפור הלכה) יום הכיפורים  ה’תשע”ז

♦חידוש:♦
יום הכיפורים הוא יום בו נפתחים שערי רחמים מיוחדים, שאך ורק בכוחם תתקבל תשובתו ותתרצה, ורק על ידי תשובה ביום זה מכפר לנו ה’ את כל עוונותיו.
ואמרו בגמרא מסכת יומא (דף כ ע”א) שיש שס”ה ימים בשנה, ו”השטן” בגימטריא שס”ד, מכיון שביום הכיפורים אין לו רשות לקטרג. נמצא, שזהו יומו של הקדוש ברוך הוא, ולא יומו של השטן.
רבי ישראל מסלנט אומר שאפילו אם היה יום הכיפורים פעם אחת בשבעים שנה ג”כ היינו מאד שמחים, כל שכן עכשיו שיש לנו יום כיפור בכל שנה, שאנחנו צריכים לנצל את זה. והעיקר שאדם יתחרט ויקבל עליו לעשות רצון ה’ ולא לחטוא עוד.

♦סיפור:♦
שעת הנעילה היא שעה של התעלות גדולה מאד כי מה שאי אפשר לפעול כל השנה, יש יכולות עתה לפעול להשיג בשעת הנעילה, כי כל מה שעשינו בחודש אלול, ר”ה תקיעת שופר, עשרת ימי תשובה וכל היום הקדוש הזה כל האורות האלו עתה כולם מאירים ועתה זמן עלייתם. כמו שידוע שבשעה זו עולים כל העולמות לכתר העליון לפרצוף דא”א. ולכן בשעה זו אפשר לפעול ולבקש מה שכל השנה יהיה קשה להשיג.
משל למה הדבר דומה לבן מלך שחלה והגיע עד שערי מות, ולא מצאו לו הרופאים רפואה אלא שיקחו היהלום המיוחד במינו שנמצא בכתר המלך, יכתשו אותו דק דק וישקו ממנו לבן המלך, וכך עשו הסירו את היהלום מכתר המלך כתשו אותו והכינו אותו, וכאשר בא להשקות ממנו את בן המלך סגר פיו בחזקה ולא הסכים לשתות, מבקשים ממנו ומתחננים אליו ולא מועיל, המלך בעצמו בא ומבקש ליתן לפיו מתחנן אליו ולא מועיל ואם רק טיפה אחת יכנס לתוך פיו יבריא בן המלך אבל בן המלך לא מוכן בשום אופן.
כך עומד הקב”ה בשעה זו שעת הנעילה ומתחנן אלינו שנחזור תשובה כדי שנזכה לעשות תשובה במקום הגבוה מאד שהוא בפרצוף הכתר העליון שהוא היהלום שבכתר.

♦הלכה:♦
ערב יום הכיפורים
כל אדם ינשק ידי אביו ואמו בערב יוה”כ לעת ערב קודם שילך לבית הכנסת ויבקש מהם מחילה, ודבר זה הוא חיוב גדול על כל אדם, ומי שאינו עושה כן נקרא חוטא ומזלזל בכבוד אביו ואמו. דאם בין אדם לחברו חייבו חז”ל לבקש מחילה קודם יוה”כ, כל שכן מאביו ואמו, שאין אדם ניצול מחטא זה בכל יום. ואם הבן שוטה ולא ביקש, הם יתנו לו מחילה שיאמרו בפיהם, אנכי מוחל לבני פלוני על כל מה שחטא לי מחילה גמורה. וכן הבעל יתן מחילה לאשתו על אשר בזבזה מן הבית שלא כרצונו. וכן על כל תלמיד שיש לו רב בעיר, ילך אצלו קודם יוה”כ ויבקש ממנו מחילה. (בא”ח פרשת וילך אות ו’). ורבים הולכים גם לקרוביהם אנשים של צורה וחסידים ואנשי מעשה שיברכו אותם ומבקשים מהם שיתפללו בעדם ביום הקדוש הזה. (מט”א סי’ תרי”ט אות ב’, כה”ח סימן תר”ו אות מ”ד).

מוצאי יום הכיפורים
מצוה לתקן הסוכה מיד במוצאי יום הכפורים כמ”ש “ילכו מחיל אל חיל”, ויש חסידים שנוהגים לתקן איזה דבר מהסוכה קודם שיאכל, וכן למחרת ביום י”א בתשרי לאחר תפילת שחרית קודם אכילה, יקנה דבר מצוה לולב או אתרוג.

מוגש: ע”י הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום וחתימה טובה
מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560
לרשימת תפוצה לשלוח בקשה ל: 052-3325778

תגים

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close