מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת קדושים תשע”ט

בס”ד
חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת קדושים ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ…” (יט, כ)
אומר רש”י דבר אל כל עדת בני ישראל – מלמד שנאמרה פרשה זו ב”הקהל”. ובא לרמוז לנו כאן יסוד גדול מאד, מכיון שהקדושה היא היסוד של עם ישראל, ונאמרה כאשר הקהיל משה רבנו את כל ישראל בלב אחד כאיש אחד, לכן יש כח בעם ישראל שאפי’ איש אחד שמקדש עצמו במצוות ובתורה ובמעשים טובים מביא קדושה שפע ושמחה לכל עם ישראל, וכפי כח הקדושה שהוא מקדש את עצמו כך משפיע על החברה, יש שיכול להשפיע רק על אנשי ביתו, ויש שיכול להשפיע גם על שכונתו, ויש גם על עירו וכו’, ולכן נאמרה פרשה זו בהקהל, היות וזה שייך לכל ישראל.

“מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן” (יט, לב)
אמרו בזוה”ק ובמדרשים שזהו רמז לאדם שיזכור את בוראו בימי בחרותו עוד קודם שיזקין. וזה שכתוב מפני שיבה תקום – קודם שתזקין תקום כגבור חיל לשוב בתשובה וסופי תיבות מפני שיבה תקום והדרת יוצא מית”ה, כי האדם לא ידע קיצו והמיתה ממתנת לו, ולכן תקום לכבוש יצה”ר לעבוד עבודתו יתברך ויתעלה.

♦סיפור:♦
…וְאֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ אֲנִי ה'” (יט, ג)
הרב יצחק זילברשטיין שליט”א מספר על יהודי בדור שעבר שהתגורר באמריקה ולכל מקום עבודה שהיה מגיע היו מפטרים אותו תוך שבוע ימים, וזאת, משום שהעסקים היו פועלים אף בשבת והוא היה מסרב לעבוד, ומשכך מיד היה מסולק מהמקום. העוני היה גדול, הוא מכר כל מה שהיה רק אפשר מחפציו כדי להתפרנס, רק את השבת הוא לא מכר. כל מקום עבודה שהיה עוזב, היה אותו יהודי מבקש מהמעביד מכתב פיטורין בכתב והיה אוסף את כל מכתבי הפיטורין ומניחם באמתחתו. כשילדיו היו שואלים: “לשם מה אבא שומר את הניירות האלו? מה יש לעשות איתם?”. “אתם עוד תראו” הוא היה עונה.

כשהגיע חג הסוכות הוא לקח את כל המכתבים ותלה אותם על ארבע דפנות הסוכה ואמר לילדים שלו: “אלו הקישוטים של אבא שלכם, קישוטים שבהם קישטתי את השבת, מפוטר, מפוטר, מפוטר, כל זה בשבילה”. אומר הרב זילברשטיין, אני מכיר את הילדים שלו, הלוואי שכל אבא בישראל יקבל מהילדים מה שהוא מקבל מהילדים שלו, על כל קישוט שהוא תלה בסוכה הוא קיבל ילד קישוט. השבת לא שכחה לו, כשהוא היה צריך אותה היא ידעה לעמוד שם בשבילו, היא ידעה לזכור לו.

♦הלכה♦
מצות קדושים תהיו
א. אמר הקב”ה למשה, לך אמור לישראל, בני, כשם שאני פרוש, כך אתם תהיו פרושים, כשם שאני קדוש, כך אתם תהיו קדושים, היינו הא דכתיב ‘קדושים תהיו’.
ב. בכל מה שיהנה בעולם הזה, לא יכוין להנאתו, אלא לעבודת הבורא יתברך, כדכתיב (משלי ג, ו) “בכל דרכיך דעהו”. ואמרו חכמים: כל מעשיך יהיו לשם שמים, שאפילו דברים של רשות, כגון האכילה והשתיה וההליכה והישיבה והקימה והשיחה וכל צרכי גופך, יהיו כולם לעבודת בוראך, או לדבר הגורם עבודתו..
ג. יזהר מאד לבל ימשך אחר תאותו, לאכול המאכל מפאת שהוא ערב לחיך ונחמד למראה ולקוץ בזולתו, רק שתהיה אכילתו לקיום גופו בלבד. ולבל יהיה חילוק בעיניו בין הנחמד למראה או לא, רק אכילתו תהיה לשובע נפשו שיהיה בריא לעבודת בוראו.

מצות לפני עיוור לא תתן מכשול
א. יש במצוה זו שלושה חלקים: א) פשט הפסוק שלא להניח מכשול לפני עור. ב) שלא להכשיל אחר בעבירה. ג) שלא להכשיל חברו בנתינת עצה שאינה הוגנת לו.
ב. אסור להכות את בנו הגדול (וכן תלמידים בגיל גדול), שמא יכה גם הבן את האב (או את הרב) ונמצא מכשילו ועובר על “ולפני עור לא תתן מכשול”.
🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת חג שמח ושבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close