מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת ואתחנן תשע”ט

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת ואתחנן – שבת נחמו – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
נחמו נחמו עמי… (מתוך ההפטרה)
רבותינו תקנו לקרוא את הפטרת “נחמו” מיד אחרי תשעה באב כדי ללמד אותנו על התשובה – שהרי כל הצרות והרעות שבאו עלינו הכל הוא בגלל שעזבנו את ה’ וחטאנו לו, ואם אנחנו רוצים בחזרה לקבל את הטובה והנחמה אנחנו צריכים לחזור בתשובה, וע”י שנעשה מצוות ומעשים טובים נזכה שוב לקבל את הטובות, אבל כל זמן שאנחנו לא מכירים בחטא לא נוכל לחזור בתשובה ולהתקרב בחזרה אל ה’, ולכן אחרי שהתאבלנו והצטערנו בתשעה באב על החורבן ועל הגלות והתעוררנו לתשובה, עכשיו יש לנו תקוה ע”י שנקבל עלינו מעכשיו להטיב את מעשינו שע”י התשובה הזאת נהפוך את מדת הדין למדת הרחמים ונזכה בחזרה לבנין בית המקדש ולקרבת ה’.

♦סיפור:♦
“ואתחנן אל ה’ (ג, כג)
כיצד צריכה תפלתנו להראות? הרה”ג ר’ אברהם הכהן זצ”ל מתוניס בספרו מלל לאברהם, מספר על קדוש אחד ששמע שבא קרקס לעיר, ובקרקס שחקן פלא, שהולך על חבל מתוח הקשור לראש הרים גבוהים משני צדי הנהר, אמר הרבי אלך ואראנו, תמהו החסידים: מה לרבי ולקרקס, ענה הרבי: הסתכלתי בפני השחקן וראיתי שהוא מצמצם כל מחשבותיו בהליכה זו, כי הוא יודע שסכנה של נפילה צפויה לו כל רגע, ואם יפנה מחשבותיו לדבר אחר, תכף ומיד יפול לתהום ואיננו!
באותה שעה למדתי מוסר שכשאדם מישראל עוסק בתפילה חייב לצמצם מחשבתו בכוונה מלאה רק לתפילה ואם לאו, נופל.

“…כִּי הִוא חָכְמַתְכֶם וּבִינַתְכֶם לְעֵינֵי הָעַמִּים… (ד, ו)
רבי יהונתן אייבשיץ היה ידוע לחכם ופקח גדול. פעם קרא לו המלך וא”ל הרי אתה חכם וחכם עדיף מנביא (עי’ ב”ב דף י”ב:) אם כן תגיד לי אני רוצה ללכת לעיר אחת ויש בה שני שערים להכנס, באיזה שער אני אכנס, א”ל אני אכתוב את התשובה בפתק ונסגור את הפתק ואחרי שתעבור ותכנס תפתח את הפתק. לקח רבי יהונתן את הפתק וכתב בו: מלך פורץ גדר לעשות לו דרך. והמלך הזה כשהגיע לעיר ההיא לא ידע מה להחליט באיזה שער להכנס, בסוף עלה לו רעיון ואמר לעבדים שלו שיפרצו לו את החומה ויעשו שם שער חדש והוא יכנס משם וזה ודאי רבי יהונתן לא העלה על דעתו. אח”כ פתח את הפתק וראה מ”ש שם: מלך פורץ גדר לעשות לו דרך, ובזה נוכח לראות את החכמה הגדולה שיש לחכמי ישראל, וכמו שכתוב בפסוק שהעמים יאמרו “רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה”, ואפילו שגם אצל הגויים יש חכמה וכמ”ש חז”ל (איכה רבתי פרשה ב’ י”ג) חכמה בגויים תאמין תורה בגויים אל תאמין, אבל בכל זאת חכמה כמו שיש לחכמי התורה אין לגויים. (דרש יהודה)

♦הלכה♦
הכנה לקראת שבת קודש
א. מצוה לרחוץ כל גופו במים חמים בערב שבת קודש, ואם אי אפשר לו, ירחוץ פניו ידיו ורגליו בחמים, ויש בזה סוד גדול להורות על ההוא שלהובא דאשא הנמשלת במים החמים כי היא המגרשת והדוחה את הקליפות, לכן יכוין בזה לדחות את הקלי’ מידיו ורגליו שהם קצוות וסוף של הגוף.
ב. ראוי לטבול במקוה טהרה בכל ערב שבת קודש, כדי לקבל תוספת נפש רוח ונשמה דליל שבת קודש, על ידי טבילה זו. ונכון שלא לנגב עצמו כשיעלה מן הטבילה.
ג. הזמן שלאחר הטבילה במקוה עש”ק הוא זמן נעלה מאד וראוי ונכון לנצל הזמן שלאחר הטבילה בעש”ק בלימוד התורה, ולכל הפחות לא יתעסק עוד בעשיית מלאכה רק בתיקון צרכי שבת.
ד. יזהר לייחד בגדים נאים לכבוד שבת, ומה טוב שאפי’ המלבושים הפנימיים ייחד אותם לכבוד שבת, ולא ילבש שום בגד שלבש בימי החול ביום שבת. וכן ישתדל שיהיה לו טלית נאה ומיוחדת לכבוד שבת.
ה. מלבושי שבת קודש מצילים את האדם מכל צרה וצוקה ומסגולים לפרנסה טובה. ואפילו אם הוא בדרך לבדו, גם כן ילבש בגדי שבת כמו בביתו, כי אין המלבושים לכבוד הרואים, כי אם לכבוד שבת.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות