מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת וירא תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת וירא – שבת הרב מרדכי שרעבי – ה’תש”פ

♦חידוש:♦
“וַה’ הִמְטִיר עַל סְדֹם וְעַל עֲמֹרָה גָּפְרִית וָאֵשׁ מֵאֵת ה’ מִן הַשָּׁמָיִם” (יט, כד)
צריך להבין מדוע ה’ הפך את סדום ועמורה ללא התראה בטרם ההפיכה, ואילו בנינוה כתיב ששלח את יונה הנביא להתרות בהם ‘עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת’.

ויובן ע”פ משל לאחד שנתמנה להיות פקיד ב’בנק’, והיה הלה מקבל את כל באי הבנק בסבר פנים יפות, אך דא עקא, שלא מצא את ידיו ורגליו בחכמת החשבון, והיה מזכה את החייב ומחייב את הפטור, כשמוע המנהל כי כן הוא מיהר לשלחו עד מהרה. למחרת היום הביא פקיד חדש שהיה בקיא נפלא בתכונות החשבון, אלא שחסרון היה לו, שהתנהג ברוגזה ובקפידה אל באי הבנק, ניגש אליו המנהל והזהירו שיתנהג בשובה ונחת אל קהל הפונים אליו. עתה ישאל הרואה מאי בין הראשון לשני, הרי שניהם לא נהגו כהוגן, ומדוע זה רק הוזהר לשנות הנהגתו, וזה מצא עצמו בבית ללא כל הזהרות מוקדמות, אלא, כי כל הרוצה לעבוד בבנק, מחוייב לדעת את ה’יסוד’ – הבנה בעניני ממון, שהרי שם הוא מקום מסחר המעות, ממילא אם יש לו ידיעה טובות בענייני ממון, עדיין אפשר לסבול שאר חסרונות שיש לו, אבל אם הוא חסר את ה’יסוד’, אף אם בשאר ענינים יש לו מעלות, מה לו ולבנק…
כיו”ב, מיסוד קיום העולם שיהא האדם בעל חסד ומידות טובות כמו”ש (תהלים פט ג) ‘עולם חסד יבנה’, ע”כ, אם יש בו מידות טובות עדיין אפשר לסבול את שאר חסרונותיו, משא”ב אם את היסוד אין לו מה יועילו כל שאר מעלותיו.

♦סיפור:♦
“יֻקַּח נָא מְעַט מַיִם” (יח, ד)
מעשה בהג”ר ישראל מסלנט זצ”ל שסר פעם ביחד עם חברו ר’ מרדכי מלצר לבית כנסת קטן אחד, באחת הסימטאות שבוילנא להתפלל תפילת מנחה. ר’ מרדכי נטל ידיו מתוך הכיור שבבית הכנסת בשפע ובהידור, ואילו ר’ ישראל הרטיב מעט את ידו וכמעט לא השתמש במים. שאלו ר’ מרדכי בתמהון: “האם אין כבודו נוהג ליטול ידיו לפני התפילה”, “כן – השיב ר’ ישראל – גם אני רגיל להדר בזה, אבל כפי הנראה לי יש בבית מדרש זה מספר מסוים של מתפללים ולא שכיחים בו אורחים. השמש בודאי מכוון להכין מים לפי צורך המתפללים הקבועים אם אנחנו נבזבז הרבה מים עלול חסרונם להיות ניכר לאחד הגבאים, והלה יתרעם על השמש ויעכב לו את משכורתו. ונמצאנו אנחנו חייבים בקיפוח פרנסתו”. (המאורות הגדולים עמ’ ל’).

♦הלכה♦
הלכות מוליד ריח בשבת
א. אסור ליתן ריח טוב על הבגד משום מוליד ריח [שהמוליד דבר חדש קרוב הוא לעושה מלאכה חדשה בשבת]. אך מותר לזלף ריח טוב על הפנים והידים, שאין דין מוליד ריח בבשר האדם.
ב. מותר לתת ריח טוב או מי ורדים באוכלים ומשקים בשבת, כדי להטעים את התבשיל, ואין לחוש בזה לאיסור מוליד ריחא בשבת, ובלבד שלא יתן לתוך כלי ראשון. אבל במים העומדים לרחיצה אין ליתן בתוכם מי ורדים ושאר ריח טוב בשבת או ביום טוב. ורק אם נתן בהם מי ורדים מערב שבת מותר לרחוץ בהם ידיו בשבת, ואף לנגבן במגבת.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות