מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת ויצא תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת ויצא – ה’תש”פ

♦חידוש:♦
“וַיִּקַּח מֵאַבְנֵי הַמָּקוֹם וַיָּשֶׂם מְרַאֲשֹׁתָיו” (כח, יא)
פירש רש”י, “וישם מראשותיו” עשאן כמין מרזב סביב לראשו מפני חיות רעות.
וצריך להבין אם פחד יעקב מפני חיות רעות, למה דוקא על ראשו פחד, והלא על כל הגוף היה לו לפחד?ויש לומר כי הלא כתב הרמב”ן (בפרשת לך לך יב, ו) אוֹמַר לך כלל ותבין אותו בכל הפרשיות הבאות בענין אברהם יצחק ויעקב, שכל מה שאירע לאבות סימן לבנים. נמצא שגם כאן החלום הזה וכל גלות יעקב – סימן לבנים, והכונה כי לעתיד כשילכו עם ישראל בגלות יפחדו מחיות רעות אלו דעות רעות, שמא יתקלקלו מדעות והשקפות זרות, ופן יכנסו בראשם דעות מינים ואפיקורסים, ואז הסכנה היא לכל הגוף. לכן יעקב אבינו ביודעו את המצב לקח אבני המקום – אבנים קדושים של בית המקדש להגן על הראש, כי שם עיקר הפחד, ואז אם השכל שמור, אין חשש מחיות רעות, ועם ישראל חי וקיים בקדושתו ובטהרתו (קול יהודה)

“עַתָּה הַפַּעַם יִלָּוֶה אִישִׁי אֵלַי כִּי יָלַדְתִּי לוֹ שְׁלֹשָׁה בָנִים” (כט, לד)
בספר “מעיינה של תורה” מביא פירוש נפלא בשם ה”חזקוני”, על פסוק זה. דהנה אשה שיש לה תינוק אחד, הרי היא נושאת אותו בידה. לאחר מכן, כשיש לה ב’ תינוקות, הרי היא נושאת אותם בשתי ידיה, האחד בימין והשני בשמאל, אמנם כשיש לה ג’ בנים, הרי היא אובדת עצות כיצד תוכל להסתדר. לכן חייב אז בעלה לעזור לה לשאת את הבן השלישי. וזה שאמרה לאה “עתה הפעם ילוה אישי אלי” ־ בעלי חייב לעזור לי לשאת את אחד הילדים “כי ילדתי לו שלשה בנים”.

♦סיפור:♦
סיפר מו”ר ראש הישיבה שליט”א: היה בישיבה חכם אחד ושמו המקובל האלקי חכם אברהם כהן זצ”ל שהוא בנה עם מו”ר את ישיבת “נהר שלום” והיה מכתת רגליו ממקום למקום להביא כסף להחזקת הישיבה כדי שמו”ר יוכל לשבת בנחת להרביץ תורת הסוד לעדרים ושיהיו מכוונים ויתפללו בסידור הרש”ש ואנשי ירושלים מקודם חמשים שנה מכירים את ר’ אברהם הכהן שהיה בא לבתי הכנסיות בשב”ק ועושה מגבית עבור הישיבה.

והרבה פעמים היה עושה שבת בת”א יפו והיה שובת בביתו של הרב החסיד ר’ עזרא פרחיה הכהן בת”א ברחוב השוק 3. אביו של הרב חיים הכהן הי”ו “החלבן” סיפר שבזמנו רבי עזרא היה ממש הפטרון של ישיבתינו הקדושה וחכם אברהם היה מתארח אצלו בשבתות והיה הולך בשב”ק בת”א לשבע בתי כנסיות לעשות מגבית עבור הישיבה, ואנחנו זכינו שהייתי הולך עם מו”ר אבי שליט”א לביתו של חכם עזרא פעם בחודש וכן הייתי הולך בחגים לבקר אותו עם הצדיק המקובל כה”ר יוסף ואלטוך זצ”ל, והיה רבי עזרא ובנו ר’ חיים מספרים לנו על רבי אברהם הכהן דברי פלאות וספרו לנו שבשבת אחת הלך רבי אברהם לכתת רגליו בבתי כנסיות בסביבתם ואח”כ ביקש לילך לשכונת “התקוה” לבית הכנסת ברח’ דרך לוד שהוא רחוק מביתו, חצי שעה בהליכה רגלית ובפרט שר’ אברהם היה למעלה מגיל תשעים ויקח לו הדרך הרבה זמן, ומכיון שהיתה השעה 10 בבוקר אמרנו לר’ אברהם עד שתגיע לבית הכנסת רשב”י של המצרים יקח לך לפחות עד שעה עשר ארבעים וחמש ולכן לא כדאי לכבודו לילך לשם והרב אברהם אומר לר’ חיים בא עמי ונלך, תתפוס לי בחגורה שלי ותבא. והם מספרים לי המעשה ובוכים בדמעות ואומרים לי לא עברו 3 דקות וכבר הרב אברהם הכהן היה עומד על התיבה ודורש, פלא פלאות עשה הרב קפיצת הדרך וברגע אחד הגענו למקום ואנחנו שומעים ומתפלאים איך וכיצד ר’ אברהם אוהב התורה וחפץ שיהיה כסף לישיבה כדי שהרב שרעבי יקרב הגאולה בלימוד הקבלה. וכך היה הדבר נשנה בעוד שבתות והיו שמחים ויודעים שעומד לפניהם מלאך ואנחנו יודעים שר’ אברהם היה אדם גדול מאד וזכה להעמיד את ישיבת המקובלים “נהר שלום” אשריהם ישראל.

♦הלכה♦
הלכות חנוכה
א. בבית שני גזרו מלכי יון גזרות על ישראל, ובטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידיהם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות, וטמאו הטהרות, וצר להם לישראל מאד מפניהם, ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלקי אבותינו והצילם מידם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו את ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יותר ממאתים שנה עד חרבן בית שני. וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדום, היה זה ביום כ”ה בכסלו ג’ אלפים תרכ”ב. ונכנסו להיכל, ולא מצאו שמן טהור להדליק המנורה שבבית המקדש אלא פך אחד של שמן, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, ונעשה נס והדליקו ממנו נרות המערכה במשך שמונה ימים, עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור. ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו שמונה ימים אלו מיום כ”ה בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם נרות על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה משמונה הלילות, לפרסם הנס ולגלותו. וימים אלו נקראים “חנוכה” ואסורים בהספד ובתענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהם היא מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה.
ב. ימים אלה קדושים מאד כיון שבהם נמסרו סודות התורה למשה רבינו ובפרט שאורות התשובה מאירין עד ימי החנוכה ויורד אור גדול אל הנפשות הפחותים ביותר ולכן ישתדל לעבוד את השי”ת בהתלהבות גדולה.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close