מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת וישב תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת וישב – ה’תש”פ

♦חידוש:♦
“וַיְהִי כְּדַבְּרָהּ אֶל יוֹסֵף יוֹם יוֹם…” (לט, י)
רבים שואלים מדוע נשתנה יצר הטוב מיצר הרע. יצר הרע בא פעמים רבות אל האדם הומה ודוחק ולא ינוח עד אשר יפול אצלו, לא כן מעשה יצר הטוב, אלא בא פעם אחת או פעמים ודיו, אם היה מעשהו של יצר הטוב כמו יצר הרע היינו שומעים לו ואפילו עוד יותר מהיצר הרע, ומדוע אין דרכם שוה?


אלא, אנו רואים בעולם המסחר, שהסוחר המביא למכור סחורה טובה כמו מרגליות ואבנים טובות, אין הוא צריך להטריח עצמו לפתות את לב הקונים בדברים רבים, כי יודע בעצמו אשר ודאי ימצא קונים רבים על סחורתו הטובה, ואם לא ימכר כאן ימכר במקום אחר, לא כן הסוחר הבא עם סחורה רעה הוא מוכרח לפתות לב הקונים ברוב דברים, ומשתדל בכל מאמצי כחו עד שימכור, זאת אומרת דבר טוב לא צריך שיכנוע, דבר רע צריך שכנוע.
היצר הטוב בא לאדם עם סחורה טובה, להידבק בה’ הטוב והמטיב ולעסוק בתורה היקרה מפז ופנינים, אשר היא חיינו ואורך ימינו בעולם הזה ובעולם הבא, לכן דבריו מעטים הם, ומי האיש החפץ חיים ישמע אליו, לא כן יצר הרע בא לאדם עם סחורה רעה וסם המוות ומי שוטה ופתי ישמע אליו לכן בא פעמים רבות עד שמרבה להם חשק רב לקנות סם המוות ולכן את העבירות עושים בשמחה ובחשק גדול משא”כ את המצוות.

הדלקת נרות חנוכה
כתב המקובל רבי חיים פאלאג’י זצ”ל (בספרו ‘רפואה וחיים’ אות עא) שבשעת הדלקת נרות חנוכה נעשית עת רצון במרומים, ומידת הדין מתבטלת ומתעוררת מידת הרחמים. ומביא בשם הזוהר הקדוש, שהדלקת נרות המנורה בבית המקדש היתה מעוררת מידת הרחמים בעולם כמו תקיעת שופר של ראש השנה, וכך גם מעוררת הדלקת נרות חנוכה רחמים וחסדים גדולים כמו השופר בראש השנה, ומהפך את מידת הדין והרוגז לרחמים ולרצון.

♦סיפור:♦
מסופר על ר’ יוסף קארו (בעל הבית יוסף) זצוק”ל שהיתה לו שותפות עם יהודי אחד ושניהם התפרנסו ממנה, לשותף היו טענות אין ספור על הרב, הראש שלך לא בעבודה כי אם בלימוד, והשפתיים שלך כל היום בתורה ותפילה, אתה מאחר, אתה יוצא מוקדם, וכל זה למרות שהתנו על זה בהתחלה.

השותף הודיע לו היפרד נא מעלי, עשו חשבון כמה הסחורה שבחנות נתן לו חצי הכסף ונפרדו. אמר מרן הבית יוסף: לה’ הישועה והלך ללמוד תורה. אמרה לו אשתו מה סחרת היום? אמר לה למדתי ושכחתי, מחר נעשה סחורה. למחרת הלך לשוק ואחד הציע לו איזה מכתש שחור משחור, מרן לא הביט בטיב הסחורה והביא לביתו, אשתו ראתה זה וחשכו עיניה אך לא אמרה דבר ופנתה לנקות את המכתש והרב הלך לבהמ”ד. היא נדהמה לגלות שמתחת לשכבה השחורה מסתתר מכתש מזהב טהור.  הבלילה נגלה אותו מוכר לרב בחלום ואמר לו: אני מזלך הטוב וחיכיתי זמן רב שתיפרד מהשותף שלך.

♦הלכה♦
הלכות חנוכה
א. בחורי ישיבה הלנים בפנימית הישיבה, וכן רווקים הסמוכים על שולחן הוריהם בביתם, אינם צריכים להדליק נר חנוכה בפני עצמם, ויוצאים ידי חובה בהדלקת הנרות שמדליקים עליהם הוריהם.
ב. ההולכים לבית ההורים לסעודת ליל שב”ק וחוזרים לישן בביתם לאחר הסעודה טוב שיצאו מן הבית רק לאחר פלג המנחה ואז ידליקו נרות חנוכה בביתם בברכה, רק יזהרו לשים שמן שיעור שיספיק לחצי שעה אחר צה”כ. ואם יצאו קודם פלג המנחה לא ידליקו בביתם אלא במקום שהולכים אליו.
ג. בערב שבת קודש, מדליקים נרות חנוכה תחילה ואחר כך נר שבת.
ד. בכל שמונת ימי החנוכה יאמר בתפילה בברכת מודים “על הנסים”, וכן בברכת המזון לפני “על הכל ה’ אלקינו אנחנו מודים לך”, ואם שכח לאמרו אינו חוזר. אמנם אם נזכר באותה ברכה קודם שאמר “השם” בחתימת הברכה, חוזר.
ה. מי ששכח “על הנסים” ונזכר לאחר חתימת הברכה, יש לאמרו כאשר מסיים “אלהי נצור” וכו’ קודם שיאמר יהיו לרצון, וכן כששכח על הנסים בברכת המזון, כשמגיע להרחמן, יאמר: “הרחמן יעשה עמנו נסים ונפלאות כמו שעשה עם אבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול” וכו’.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close