מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת מקץ תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת מקץ – ה’תש”פ

♦חידוש:♦
“אַתָּה תִּהְיֶה עַל בֵּיתִי וְעַל פִּיךָ יִשַּׁק כָּל עַמִּי” (מא, מ)
אפשר להסביר על פי מאמר הגמרא (ברכות יז ע”ב) “כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת”.

וכתבו המפרשים “בשביל חנינא” – בַּשְּׁבִיל ובצינור שלו. אבל לפי הפירוש הזה לא מובן איך יסתדר ההמשך “וחנינא בני די לו”, מה שייך?
אלא הקב”ה מדתו להטיב ורוצה להוריד שפע רב לעולם, ואמנם המקטרגים בראותם ריבוי השפע היורד, הם מקטרגים כדי למעט השפע. ואמנם, כאשר יראה השי”ת צדיק אחד בדור אשר הוא מסתפק במועט, והגם שהוא עשיר, עם כל זה אינו מתענג מעושרו, הנה על צדיק כזה אינם משטינים המקטרגים על השפע היורד בצינור שלו, אם הוא רב או מעט, ואז השי”ת מוריד את השפע הרב של העולם בצינור ובַּשְּׁבִיל של אותו צדיק, כדי להעלימו מעיני המקטרגים שלא לקטרג עליו.
ולזה אמר, “כל העולם ניזון בשביל חנינא בני” היינו בצינור ובשביל שלו. ולמה לא יורד לכל אחד בצינור שלו? לכן אמר, הנה זה ניצול מן המקטרגים, יען כי חנינא בני די לו בקב חרובין, וא”כ, המקטרגים אין שמים עינם ולבם על הצינור והשביל שלו לראות כמה שפע יורד בו, ובזה יהיה נעלם מהם הדבר, ואז יזכו ישראל בשפע הטוב הרב.
ולכן אמר פרעה ליוסף “אתה תהיה על ביתי”, כי בזה “ועל פיך ישק כל עמי”, שכל השפע ירד בצינור שלך (הריח הטוב)

♦סיפור:♦
“ותכלינה שבע שני השבע אשר היה בארץ מצרים…” (מא, נג)
משל לעשיר שעמד בצד ‘שדה אימונים’ – מקום שבו מרגילים את החיילים ואנשי המלחמה, והנה הוא רואה שהחיילים קופצים ומדלגים מעל בור מים גדול ועמוק, אף נדרש מהם להתכופף מטה מטה מתחת ל’גדר תיל’ וכל זה כדי להרגילם לעמוד איתן בכל סוגי ומצבי מלחמה, אלא שהעשיר ה’גולם’ הלז לא הבין כי יש תכלית ומטרה בכל אלו המכשולות מהמורות ונסיונות, מניעות ונפילות, נכמרו רחמיו עליהם מדוע יצטרכו ‘מסכנים’ הללו לדלג על ההרים ולקפץ על הגבעות… ברוב רחמנותו ניגש אל המפקד הממונה עליהם, ואמר לו, הנה עשיר כקרח אנכי, אין זהב וכסף נחשבים בעיני מאומה, אבקשך שתיקח בעלי מלאכה על חשבון כספי וזהבי והם יישרו את כל השדה אשר אנו עומדים עליה – להוריד את ההרים, למלא את הבורות והבארות בעפר… וכך לא יצטרכו ‘חיילך’ להתייגע חינם. צחק המפקד על רוב סכלותו, ואמר לו, אם אכן נדבה לבך לחוננו ממתת ידך, אנא, רחם נא וסייע בעדנו לגמור את ה’חובות’ שנצטברו מבניית והעמדת כל ואלו המכשולות ומהמורות.
יש שני פסוקים א) “וַתִּכְלֶינָה שֶׁבַע שְׁנֵי הַשָּׂבָע” ב) “וַתְּחִלֶּינָה שֶׁבַע שְׁנֵי הָרָעָב”, וההבדל ביניהם שבראשון כתוב ותכלינה עם כ’ ובשני כתוב ותחלינה עם ח’. והנה האות ח’ עומדת על שתי רגליה, ואילו האות כ’ שוכבת, והיינו כי כאשר האדם משכיב עצמו ונותן לייאוש לשלוט עליו ואינו עושה מאומה להמשיך בדרכו, זה גופא ‘סוף וכילוי’ דרכו, והיינו ‘ותכלינה’. משא”כ המעמיד עצמו על ב’ רגליו ואינו מתפעל אלא ממשיך בדרכו על זה אמרו ‘ותחילנה’ – שבזה עצמו נולד מחדש ופתח לעצמו להתרומם. המשכיל ילמד מכאן לכל מיני נסיונות וקשיים שיש לו ברוחניות ובגשמיות כי הם עצמם לטובה.

♦הלכה♦
שבת חנוכה
א. נכון להתפלל מנחה בערב שבת לפני הדלקת נרות חנוכה, כדי שידליקו נרות חנוכה אחר מנחה, מפני שתפלת המנחה כנגד קרבן תמיד של בין הערבים, ונרות חנוכה הם זכר לנס שנעשה בנרות המנורה של בית המקדש, שמדליקים אותם תמיד אחר קרבן תמיד של בין הערביים.
ב.  בערב שבת צריך לתת שמן בנרות החנוכה שיעור שידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים בליל שבת, ולכן לא יקדימו ההדלקה בערב שבת חנוכה, כמו שיש נוהגים בכל ערבי שבתות השנה, אלא ידליקו נרות חנוכה כרבע שעה לפני השקיעה, לאחר שיתנו שמן בנרות חנוכה שיעור שידלקו לכל הפחות שעה אחת, באופן שנרות החנוכה יהיו דולקים במשך רבע שעה לפני השקיעה, ורבע שעה של בין השמשות, וחצי שעה אחר צאת הכוכבים, בסך הכל שעה אחת.
ג.  ראש חודש טבת שחל בשבת (כמו השבת הקרובה), מוציאים שלשה ספרי תורה, בראשון קוראים פרשת השבוע, ומן הדין עולים בו ששה, והשביעי משלים הקריאה בספר שני, שהוא של ראש חודש, ומתחילים מן הפסוק וביום השבת, והעולה אומר קדיש, שבזה נשלמו העולים שהם חובת היום. והמפטיר קורא בספר תורה השלישי בפרשת הנשיאים, וגם הוא אומר קדיש, ומפטיר רני ושמחי בת ציון.
ד. הנוהגים בכל מוצאי שבת להוציא שבת כשיטת רבינו תם ומרן השלחן ערוך, גם במוצאי שבת חנוכה לא ישנו מנהגם, בדבר הדלקת נרות חנוכה. שאין זו חומרא וחסידות בעלמא לנהוג במוצאי שבת כרבינו תם, אלא חומרא חשובה מחשש לספק איסור סקילה, וכיון שמרן פסק שאם לא הדליק בחצי שעה ראשונה מדליק והולך כל הלילה, יש לעכב ההדלקה במוצאי שבת עד לזמן רבינו תם. ויש להם להבדיל בבית קודם הדלקת נרות חנוכה.


מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום 

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close