מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת ויחי תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת ויחי – ה’תש”פ

♦חידוש:♦
“וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה” (מח, ח)
קשה, שהרי למדנו שאפרים היה אצלו תדיר שהיה לומד מפיו תורה ולמה שואל “מי אלה” וכי לא הכירו?


ומפרש רש”י “מי אלה” – ‘מהיכן יצאו אלה שאינם ראויין לברכה’, לפי שעתידים לצאת מהם בנים רשעים ולכן לא רצה לברכם, וזה מרומז בפסוק “וירא ישראל את בני יוסף” – ומרמז על הבנים שיצאו מהם והם יהוא בן נימשי ממנשה, ומאפרים ירבעם בן נבט שהיו רשעים גדולים, והם ר”ת “בני” – יהוא בן נימשי, ירבעם בן נבט, ואמר יוסף אל אביו “בני הם אשר נתן לי אלהים בזה” “בני” ר”ת יהושע בן נון שעתיד לצאת מהם, וא”כ אל תסתכל על הרע שיצא מהם אלא על הטוב שהוא יהושע בן נון, ובאמת יעקב התרצה ואמר “קחם נא אלי ואברכם”.
ומזה נלמד שאדם צריך להסתכל תמיד על הצד הטוב, שבכל דבר יש גם טוב וגם רע, ולכן ישתדל לראות בחבירו רק את הדברים הטובים.

♦סיפור:♦
מסופר שאחד הרבנים החשובים בארה”ב נתקל ביהודי בא בימים שהציע את מרכולתו לעוברים ושבים. מתוך רצון להיטיב עם יהודי זקן זה ניגש הרב לדוכנו ורכש מעמו דבר מה. אדהכי והכי שח עמו הרב על הא ועל דא, בין הדברים סיפר הזקן שלפני עשרות בשנים בעת שעדיין צעיר לימים היה וכוחו במותניו היה דר בשכנות למשפחה אחת, והיה הכותל שביניהם ‘דקה מן הדקה’ והיה בידו לשמוע כל הנעשה בביתם. לאותה המשפחה היה בן עלם חמודות שנפשו חשקה בתורה. אלא שבאותם ימים רבתה עניותם ואבי המשפחה לא הצליח להביא די טרף לביתו ומזון לעולליו. והחליט האב שהבן לא ילך ללמוד תורה אלא יבוא לעזרת הפרנסה בביתם. אך בכל לילה היה הנער בוכה לאביו שנפשו חשקה בתורה, נכמרו רחמי עליו עד שביום מן הימים החלטתי ועשיתי מעשה, הוספתי לעבוד עוד כמה שעות בעבודות קשות מנשוא ואת הפרוטות המועטות אשר הרווחתי ברוב עמלי הייתי מביא לאותו אב בתנאי שישחרר את בנו שילך לדור במקום תורה. האב אכן שלח את בנו ללמוד תורה ואני הוספתי לעמול בעמל ויגיעה קשה. בסיימו לספר את סיפורו פנה הזקן אל אותו ראש ישיבה ושאלו אם יכול הוא לברר אם יצא משהו מאותו נער והאם היתה עמלו שווה. חקר הרב לשמו והזקן נזכר ואמר, אכן שמו היה אהר’לא קאטלער. ראש הישיבה נפעם על עומדו וכמעט שצווח, היודע אתה את מי גידלת, הרי רק בזכותך נתגדל הגאון הגדול רבי אהרן קאטלר להיות בונה ומקים עולה של תורה בשממונה של אמריקה דאז, כל תורתו ותורתם של רבבות תלמידיו נזקפים לזכותך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא.

♦הלכה♦
ימי השובבי”ם
א. מנהג קדום בכל ישראל להתענות בימי השובבי”ם ת”ת המסוגלים מאד לתקן פגם הברית יותר משאר זמנים. ושערי שמים פתוחים ולכן יתחרט האדם על מעשיו הרעים ויעשה תשובה שלימה כי ימים אלו מסוגלים מאד לקבלת התשובה. ועיקר התענית אינו אלא להכנעת הלב.
ב. אם רוצה לילך לדבר מצוה, ויודע שיש שם פריצות או יבוא לידי הרהור, אל ילך לשם. ומכל מקום, קודם צאתו לשוק, או למקומות אחרים שמוכרח לילך לשם, יתפלל להשי”ת שלא יכשל בראיה אסורה.
ג. התיקון לפגם העינים, הוא שיבכה על עוונותיו ועל חורבן ביהמ”ק, ועל אדם כשר שמת. גם ינדד שינה מעיניו ויקום בחצות לילה, או עכ”פ באשמורת הבוקר. וכן יסתכל בדברי קדושה, כגון באותיות ספר תורה, או בפני רבו, וכן יסתכל בציציותיו תמיד.
ד. יש להרבות בימים קדושים אלה באמירת תהלים, שדבר זה מועיל מאד לתיקון.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close