מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת תרומה תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת תרומה – ה’תש”פ

♦חידוש:♦
“וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה…” (כה, א)
לכאורה לא מובן מהו הלשון “ויקחו לי”, הרי מדובר בציווי הקב”ה לעם ישראל לתת את תרומתם למשכן, והיה צריך להיכתב “ויתנו לי תרומה”?
אלא ידוע מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי בצדקה הנותן – יותר משהוא נותן הוא מקבל. צדקה אין נותנים לזולת אלא לעצמו, “עשר בשביל שתתעשר”… וזהו “ויקחו לי תרומה” – בזה שתתנו צדקה, אתם תהיו בבחינת “ויקחו” – לעצמכם. ורמזו בזה בתיבת ‘ונתנו’ שנקראת ישר והפוך.ורבנו הבא”ח המשיל הדבר לאדם שראה בפעם הראשונה בחייו איכר שהולך בשדה וזורק גרעיני חיטה על פני התלמים, אמר איזה טיפש הוא, לוקח חטים טובות ראויות למאכל וזורק אותן כך, אבל האמת היא שכל גרעין וגרעין “שנזרק” הרי הוא יצמיח שבולת שלימה ויתן שפע גדול, וזה מה שאמרו “זרעו לכם לצדקה”, כי הצדקה היא כמו הזריעה והנותן פרוטה מקבל הרבה כנגדה.

♦סיפור:♦
“וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה…” (כה, א)
מסופר על בנימין הצדיק (בבא בתרא יא) שפנתה אליו אשה אלמנה ובקשה צדקה. אמר לה, אין מעות בקופה של צדקה. אמרה לו, יש לי שבעה ילדים אם אין אתה נותן לי אוכל כולנו מתים ברעב, כשראה בנימין הצדיק את המצב הנורא נתן לה צדקה ממעותיו. לימים חלה בנימין הצדיק ונטה למות, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא כתוב “המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא”, והאדם הזה הציל שמונה נפשות, מיד הוסיפו לו עוד עשרים ושתים שנה.
והסיבה שהוסיפו לו דוקא עשרים ושתים שנה יתבאר על פי מה שמבואר בתלמוד (סוטה כ’) שכל זכות שאדם עושה עומדת לו למשך ג’ חדשים, דהיינו במשך הג’ חדשים הבאים יהיה מוגן מכל מיני פורענויות. ואומרת הגמרא (בבא בתרא ט:) כי הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו מתברך באחת עשרה ברכות. ועפ”ז מובן, כי כשבנימין נתן לאותה אלמנה כסף כנראה גם פייס אותה, והפיוס הועיל גם לשבעת בניה, נמצא שבשכר כל פיוס זכה בנימין לאחת עשרה ברכות וכל פיוס שכרו למשך ג’ חדשים כנזכר לעיל, הרי תשע מאות ושלושים יום, וכשנכפיל אותם פי שמונה כנגד האשה ושבעת ילדיה יצא עשרים ושתים שנה בדיוק.

♦הלכה♦
קריאת המגילה
א. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולקרותה ביום. ואסור לאכול ולישון קודם קריאתה.
ב. צריך כל אדם ששומע את המגילה לשים לב שלא להתנמנם, כי המתנמנם לא יצא ידי חובה!
ג. טוב שכל אדם יחזיק בידו מגילה כשרה, שאם אירע שלא שמע איזו תיבה מהשליח צבור שיוכל לקרותה בעצמו.
ד. אין לדבר בשעת קריאת המגילה עד לאחר ברכה אחרונה, ואדם ששומע את המגילה מפי שליח ציבור ודיבר דברים אחרים בעת שהקורא המשיך בקריאתו, לא יצא שהרי לא שמעה כולה, וצריך לחזור ולקרוא מאותו פסוק שהחסיר והלאה.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל ישיבת המקובלים “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close