מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת תצוה – שבת זכור תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת תצווה – שבת זכור – ה’תש”פ

♦חידוש:♦
למה קוראים פרשת זכור?
משל למלך שהיה לו פרדס והכלב מוביל בפתח הפרדס, ומביט בכל מה שבפרדס. נכנס אהובו של מלך לגנוב מן הפרדס ושיסה בו את הכלב וקרע את בגדיו.

אמר המלך, אם אני אומר לאוהבי למה נכנסת לתוך פרדסי הריני מלבין פניו, אלא אומר לו הראית כלב שוטה זה האיך קרע את בגדיך! מיד מבין.
כך אמר משה: הריני אומר לישראל זכור את אשר עשה לך עמלק, זכור שהכלב עומד בפתח כי מה שציוה הקב”ה לזכור את עמלק הוא מן רפואה שאם ח”ו יעלה בלבך מחשבות זרות ללמוד מדרכי עמלק, אז תזכור מה הוא עשה לך, כיצד הקב”ה אחז בו כדי להפחידך, היאך העניש אותו על מעשיו הרעים ומדותיו המגונות.

“וְחֵשֶׁב אֲפֻדָּתוֹ אֲשֶׁר עָלָיו כְּמַעֲשֵׂהוּ מִמֶּנּוּ יִהְיֶה” (כח, ח)
האדם בעוה”ז צריך להכין את הבגדים הרוחניים לנשמתו בעולם הבא, וזהו “וחשב אפודתו אשר עליו” – שצריך האדם להכין, “כמעשהו ממנו יהיה” – לפי מעשיו של האדם כך הוא מתקן את הלבוש הרוחני, אם המעשה שלו לשמה בלי תערובת אז גם הבגדים שלו יהיו מושלמים ויקרים, אבל אם לא עושה את המצוה בשלמותה כגון שעושה אותה בעצלות או בשביל כבוד אז גם הבגדים שלו יהיו אותו דבר, וזהו “כמעשהו ממנו יהיה” – לפי המעשה שלו יהיו ג”כ בגדיו, ולכן יתכן שיהיו שני אנשים שיעשו את אותה המצוה אבל לאחד מהם יהיה יותר שכר מהשני – כי לפי המעשה המחשבה וההשתדלות כך יהיה השכר.

♦סיפור:♦
“ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלֹת נר תמיד” (כז, כ)
מעשה ברבי מתיא בן חרש שהיה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה והיה זיו פניו דומה לחמה וקלסתר פניו דומה למלאכי השרת שמימיו לא נשא עיניו לאשה בעולם, פעם אחת עבר שטן ונתקנא בו אמר אפשר אדם כמו זה לא חטא, אמר לפני הקב”ה: רבש”ע רבי מתיא בן חרש מהו לפניך, אמר לו צדיק גמור הוא, אמר לפניו תן לי רשות ואסיתנו, אמר לו אין את יכול לו, אעפ”כ, אמר לו לך, נדמה לו כאשה יפה שלא היתה כדמותה מעולם מימות נעמה אחות תובל קין שטעו בה מלאכי השרת שנאמר (בראשית ו’ ב’) “ויראו בני האלהים את בנות האדם” עמד לפניו, כיון שראה אותו הפך פניו לאחוריו, שוב בא לפניו ועמד לו על צד שמאלו הפך פניו לצד ימין, והיה מתהפך לו מכל צד, אמר: מתיירא אני שמא יתגבר עלי יצה”ר ויחטיאני. מה עשה אותו צדיק קרא לאותו תלמיד שהיה משרת לפניו ואמר לו לך והבא לי אש ומסמר, הביא לו מסמרין ונתנם בעיניו, כיון שראה השטן כך נזדעזע ונפל לאחוריו.
באותה שעה קרא הקב”ה לרפאל המלאך אמר לו לך ורפא את רבי מתיא בן חרש, בא ועמד לפניו אמר לו מי אתה, אמר לו אני הוא רפאל המלאך ששלחני הקב”ה לרפאות את עיניך, אמר לו הניחני מה שהיה היה, חזר לפני הקב”ה ואמר לו, רבש”ע כך וכך אמר לי מתיא, אמר לו, לך ואמור לו אני ערב שלא ישלוט בו יצר הרע, מיד ריפא אותו, מכאן אמרו חכמים כל מי שאינו מסתכל בנשים, ועל אחת כמה וכמה באשת חבירו, אין יצר הרע שולט בו עכ”ד המדרש.
ולפי”ז יש לפרש דברי הכתוב “ויקחו אליך שמן זית זך” – שתצוה אותם לעשות מצוה מן המובחר בהידור, וא”ת שהשטן יתקנא בהם להחטיאם, ע”ז אמר “כתית” – שיכתת עצמו כמו רבי מתיא בן חרש שעשה כן ולא יחשוש על מאור עיניו שהקב”ה יביא את המלאך רפאל שירפא אותם שוב, וא”ת לאו כל שעתא מתרחיש ניסא, ע”ז אמר “להעלות נר תמיד” – שאני ערב שיהיה לכם מאור תמיד, וכפי שהובטח לרבי מתיא ששוב לא ישלוט בו יצה”ר.

♦הלכה♦
פרשת זכור
א. בשבת הקרובה מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים בפרשת השבוע, ובשני עולה המפטיר וקורא את פרשת זכור. לדעת רוב הפוסקים הראשונים קריאת פרשת זכור היא מצות עשה מן התורה, לכן ידקדקו להוציא ספר תורה הכשר והמהודר ביותר שיש בבית הכנסת.
ב. כל הצבור צריכים לשתוק ולהאזין לקריאת פרשת זכור מהשליח צבור הקורא בתורה, ואין להם לקרוא בפיהם מתוך החומש, שהרי צריך לקרוא מתוך ספר תורה כשר. ואף על פי שצריך לזכור מעשה עמלק בפה, מכל מקום כיון ששומע כעונה, נחשב שזכר את עמלק בפה מתוך ספר תורה.
ג. יש אומרים שגם הנשים צריכות לבוא לעזרת נשים בשבת זכור כדי לשמוע קריאת פרשת זכור, הואיל ומן התורה אין זמן קבוע למצות זכירת מעשה עמלק. ונהגו להוציא ספר תורה במיוחד לנשים לקרוא להן בפרשת זכור בלי ברכה, ומנהג נכון הוא.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל ישיבת המקובלים “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות