מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על חג הפסח תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פסח – ה’תש”פ

♦️חידוש:♦️
מעלת ליל פסח
כתב החיד”א: בתפילת ערבית של ליל פסח יכוין בה מאוד, כי רבו מאוד רזין עלאין וסודות ואורת גדולים בשמים, ולגמור ההלל בבית הכנסת סודו רם ונישא.

והלילה הזאת מאירה כשמש בצהרים בתוקף האורות העליונים, וע”כ היצר הרע מחפש עילה להיכנס, והחכם עיניו בראשו מוצי’א מצ’ה ומריבה [וכעס וקפידה], ומכניס אהבה [שמחה וויתור].

אותה הארה שהושפעה ביציאת מצרים מושפעת בכל דור ביום זה
מובא בזוה”ק שאותה הארה של קדושה שהושפעה על עם ישראל שיצאו ממצרים, ניתנת בכל דור ודור לכל יהודי, ואף אם לא עשה הכנות כראוי, וכ”ש אדם המכין עצמו קודם הפסח, ובלילה הזה מנצל כל רגע לעבודת ה’, ונזהר מלדבר דברים בטלים, ומיד אחר התפילה מגיע לביתו בשמחה ומתחיל את סדר ההגדה, שמח כאוסף מרגליות, ומספר בשמחה סיפור יציאת מצרים באריכות גדולה. וגם לאחר שסיים את הסדר עם בני ביתו, ישב ויעסוק בסיפור יציאת מצרים – ובפרט בדברי רשב”י בזוהר הקדוש, ששם מובא דברים נפלאים על יציאת מצרים – מובטח לו שיוכל לעבוד את ה’ בקלות בכל ימות השנה.

♦️סיפור:♦️
אדם אחד נכנס לשפת אמת בערב פסח ושטח את צרותיו, והרב אמר לו תכוון ב”אנא ה'”. הוא כיוון ב”אנא ה’ הושיענא” – ולא עזר. כיוון ב”אנא ה’ הצליחה נא” וגם לא עזר. חזר לרב ואמר לו כל מה שעשיתי וכיוונתי לא עוזר! מה לעשות?! שאל אותו הרב איך יתכן?! ספר לי מה עשית? סיפר לו החסיד: “כיוונתי בשניהם ושום דבר לא קרה!”… השיב הרב בחיוך ואמר לו התכוונתי שתכוון ב”אנא ה’ כי אני עבדך”… אדם שמרגיש שהוא עבד ה’ יש לו ישועה!…
דוד המלך אומר בהלל: “אנא ה’ כי אני עבדך אני עבדך בן אמתך פיתחת למוסרי”. מבאר החסיד יעב”ץ: ישנם שני סוגי עבדים: אחד שנשבה כעת – הוא יחפש כל הזמן איך לברוח. לעומתו אחד שאביו היה עבד וכן אבי אביו הוא לא ינסה לברוח – טוב לו… אומר דוד לה’ אני עבדך בן אמתך אני עבד ואימא שלי גם, אין לי לאן לברוח לכן תפתח את המוסרות שלי – את הדברים שמייסרים אותי… מי שמרגיש שהוא עבד והקב”ה הוא אדון שלו, הרי שהאדון ידאג לו, לכל מה שהוא צריך…

♦️הלכה♦️
בדיקת חמץ
-בתחילת ליל י”ד בניסן (היום בערב) בודקים את החמץ לאור הנר, וזמן הבדיקה אחר צאת הכוכבים (כעשרים דקות לאחר השקיעה) ויתפלל תפילת ערבית ואח”כ יבדוק דתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ואחר הבדיקה בלילה יבטל את החמץ ויפקיר אותו כנוסח המופיע בבמחזורים.

ערב פסח (יום י”ד)
-אסור לאכול מצה בערב פסח כדי שיאכל את המצה לתיאבון בליל פסח.
-כדאי להקדים להסתפר ביום י”ג ניסן כדי לחוש לדברי האומרים שאסור לעשות מלאכה בירושלים גם קודם חצות היום של ערב פסח.

תענית בכורות
-הבכורות מתענים בערב פסח [ואב מתענה עבור בנו הקטן שהוא בכור] זכר לנס שנעשה לבכורי ישראל שפדאם ה’ בשעה שנגף בליל פסח את כל בכורי מצרים. ואמנם בדורות אלו שירדה חולשה לעולם, נהגו להקל להפסיק התענית על ידי השתתפות בסעודת מצוה כגון סיום מסכת, וצריך שישמעו את לימוד הסיום וכן צריך שיטעמו כזית מפירות וכיוצא בזה כדי לפטור עצמם מהתענית, אבל אם רק אוכלים מהסיום ולא שמעו את לימוד הסיום או שלא אכלו – חייבים להמשיך להתענות.

ספירת העומר
-החל ממוצאי חג ראשון של פסח (אחר תפילת ערבית) מתחילים לספור ספירת העומר.
-טוב לומר בתחילת ימי הספירה “אני מכוין שלא לצאת ידי חובת הברכה והספירה של העומר בשמיעתי אותם מפי השליח ציבור או אדם אחר, אלא רק שאברך ואספור העומר בעצמי”.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל ישיבת המקובלים “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת פסח כשר ושמח

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות