מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת שמיני תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת שמיני – ה’תש”פ

♦️חידוש:♦️
“וְכָל כְּלִי חֶרֶשׂ אֲשֶׁר יִפֹּל מֵהֶם אֶל תּוֹכוֹ” (יא, לג)
נראה לדרוש את הפסוק על פי מה שאמרו חכמינו ז”ל, שאם הלך בתענוגי עוה”ז והתעדן בשרו מהם, תשובתו היא ע”י שימרק גופו בתענית וסיגופים, וזה שכתוב “וכל כלי חרם אשר יפול מהם אל תוכו” – היינו גוף האדם שהוא כדמיון חרס הנשבר שהיום כאן ומחר בקבר.

אם ח”ו רדף אחר תענוגי והבלי עולם הזה תשובתו היא – כל אשר בתוכו כבר נטמא ע”י המאכלים והבלי העולם, וא”כ “ואותו תשבורו” – שישבר ויסגף גופו עד שיתמרק השומן שניתוסף לו ע”י המאכלים, שכל תענוגי העולם הזה הבל וריק, ואין צריכים המאכלים לאדם, כי אם שיאכל שיהיה בריא לעבודת השם יתברך, ורק בשבת ויום טוב יוסיף באכילה ושתיה, והכל הולך לקדושה.

♦️סיפור:♦️
“וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים” (יא, מד)
סיפר תלמיד האר”י הקדוש המהר”ם פאפירש זצ”ל: כשנפטר רבי משה קורדובירו (הרמ”ק) זצ”ל, הלך האר”י הקדוש ללוותו והצטרפו אליו תלמידיו הגדולים. לפתע פנה האר”י אל הסובבים אותו ושאל: מי מכם רואה איזה שהוא דבר, מכל הנוכחים רק בחור צעיר אחד כבן חמש עשרה ניגש אל האר”י ואמר לו אני רואה. מה אתה רואה בני, שאל האר”י, אני רואה עמודא דנהורא (עמוד של אור) סביב מיטתו של הרמ”ק, השיב. האר”י הקדוש התפעל מאד מהבחור הלז ואמר לו: בני, אתה תבוא אל ביתי אני אהיה לך לאב ואתה תהיה לי לבן ואלמד אותך תורה. כפי הנראה רצה לקחתו לחתן לבתו. למחרת משהגיע הבחור אל האר”י הביט בו האר”י וראה ברוח קדשו שנטמא באותו לילה בטומאה היוצאת מן הגוף. נזף בו ואמר לו: המדרגה שלך איבדת, צא מביתי, איני רוצה לראות עוד פניך.
ממעשה זה רואים אנו, אומר הגר”א לופיאן בספרו לב אליהו, מה יכולה מחשבה אחת שאיננה טהורה לגרום. איזה עולם נפלא איבד הבחור ההוא כמה אור אלקי ניטל ממנו. קודם החטא היה בדרגה נפלאה. ראה את העמודא דנהורא, דבר שתלמידי האר”י לא זכו לו, והאר”י רצה לקחתו לבן לגדלו בביתו. מי יודע עד כמה היה הולך האיש הזה הלוך וגדול במעלות רוחניות נשגבות. עולם נפלא אבד ממנו בין לילה. נורא ואיום.

♦️הלכה♦️
ספירת העומר
א. מצוה לחנך את הקטנים לספור את העומר בכל יום, ויש לחנכם לספור עם ברכה כדת. וקטן ששכח לספור איזה לילה בימי הספירה רשאי להמשיך לספור בברכה משום חינוך, כדי להרגילו לברך בכל שנה לכשיגדיל.
ב. קטן שהגדיל באמצע ימי הספירה ונעשה בר מצוה, אינו רשאי להמשיך לספור ספירת העומר בברכה. ואף שעד אותו יום ספר מדי לילה בלילה בברכה, משום מצות חינוך, אף על פי כן עליו להפסיק מלברך הלאה על ספירת העומר ביום שהגיע לי”ג שנה ויום אחד, מפני שכל ספירותיו שהיו בקטנותו אינן מוציאות אותו ידי חובתו לכשיגדל.
ג. זמן ספירת העומר בלילה, ואם שכח לספור בתחילת הלילה סופר והולך כל הלילה. ולכתחלה נכון לספור אחר צאת הכוכבים.
ד. מי שנסתפק אם ספר העומר בלילה הקודם, (וביום הקודם לא נזכר מספירת העומר כלל), או שנסתפק אם ספר אתמול את המספר הנכון או לא, (ולא ספר ביום את המספר הנכון), בכל זאת יוכל לספור מכאן ולהבא בברכה, מטעם ספק ספיקא, שמא באמת ספר העומר בלילה הקודמת, ואם תמצא לומר שלא ספר, שמא הלכה כדעת ר”י בעל התוספות, שכל לילה ולילה מצוה בפני עצמה היא.
🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל ישיבת המקובלים “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות