מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת תולדות התשפ”א

‏‏‏‏חס”ה (חידוש סיפור הלכה) לשבת פרשת תולדות ה’תשפ”א
 
חידוש
“וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ”(כה, כב)
שאל רבי יששכר דב מבעלז: רש”י פירש כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו מפרכס לצאת.
וקשה: אפשר להבין שעשו התרוצץ וביקש לצאת, כי נמשך אחר עבודה זרה ובבטן אמו לא היתה לו עבודה זרה, אבל יעקב למה ביקש לצאת, והרי גם בבטן אמו למד תורה מפי המלך, כפי שאמרו בתלמוד (נדה ל:) שכאשר התינוק במעי אמו מלמדים אותו את כל התורה?
ותירץ, שיעקב אבינו היה מוכן לוותר אפילו על לימוד תורה מפי המלאך אם צריך הוא לשכון בכפיפה אחת עם עשו…
 
להרבות תפילה על הילדים
אברך אחד סיפר שאחד מגדולי הדור בא אליו לברית מילה ולא יכול היה לעלות המדרגות. אמר לו לפחות אני אתן לך עיצה טובה שקבלתי מאבותי ואבותי מאבותי, סגולה שיהיו כל הילדים ת”ח והיא כאשר תאמר כל בוקר ונהיה אנחנו וצאצאינו וכו’ תכוון בכוונה שלימה על כל בן ובן בפרטות ממש, שמו ושם אמו ותראה פלאות וכך היה.
 
סיפור
פעם בכה בעל עגלה לפני מו”ר החפץ חיים זי”ע שהסוס שעמו היה מנהיג את עגלתו נפל ומת, ובזה איבד את מקור פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. נענה לו החפץ חיים ואמר, אכן, לך נאה לבכות, לך יאה למרר בבכי, כי אם הינך חושב שהסוס הוא זה שפרנס אותך עד היום, ובמות המפרנס אכן ראוי לבכות. אך אם אתה שומע לי תאמין שכל פרנסתך היא מידי הקב”ה בכבודו ובעצמו, אז תבין, כי מה לך אם הסוס חי או מת, הלא אינו כי אם אמצעי ואין לו כל השפעה על מצב פרנסתך. ולאו דווקא בסוס הדברים אמורים אלא כל איש בפרנסתו שלו, זה במקצוע וזה במשלח ידו, זה בכשרונותיו וזה בעסק – יכיר היטב כי לא כל אלו מפרנסים אותו אלא הקב”ה בכבודו ובעצמו, ואם מת שליח אחד, מיד ישלח הקב”ה שליח חדש.
 
הלכה
דיני הדלקת נרות
א. מעיקר הדין אין חייב אלא להדליק נר אחד לכבוד שבת, אמנם על פי הסוד צריך להדליק שני נרות אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. ומצוה מן המובחר להדליק בשמן זית.
ב. תיקון הנרות של שבת שהם הנחת השמן והפתילה וכיוצא צריך להזהר לעשותם האיש בעצמו.
ג. עיקר הדלקת הנרות במקום שאוכל ועליהם תברך האשה המדלקת את ברכת הדלקת הנר ואם אי אפשר להדליק במקום שסועדים שם מחמת סכנה וכדומה תדליק הנרות במקום שמשתמשים שם.
ד. ראוי לאשה שתתפלל בשעת הדלקת נרות שבת עליה ועל בעלה שיזכו לחיים ארוכים ושיתן לה ה’ בנים מאירים בתורה ויראת שמים, וכן טוב שתפריש שלשה פרוטות לצדקה.
 
מוגש: ע”י הרב יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות