מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א פרשת וישב חנוכה התשפ”א

‏‏‏‏חס”ה (חידוש סיפור הלכה) לשבת פרשת וישב(חנוכה) ה’תשפ”א
 
*חידוש *
* למה נסמכו אלופי עשו לפרשת וישב ?*
הטעם שנסמכו אלופי עשו בסוף פרשת וישלח, לפרשת וישב יעקב, אמר חכם מנשה שלוֹ
ששמע מפי קדשו של הגאון רבנו יוסף חיים ז”ל בעל הבן איש חי, כי כשרואים כלבים נובחים
ורודפים אחרי אדם, הסגולה להשתיק אותם היא, לשבת, ולכן כשראה יעקב את אלופי עשו
שהם נובחים ורודפים אחר י עם ישראל, אז “וישב יעקב”… לכן כשראה יעקב את כל גיבורי
ואלופי עשו “וישב יעקב”, ומהי הישיבה, אין ישיבה אלא לימוד התורה, לעסוק ולהגות בתורה
הקדושה, ועל ידי כך כלים אותם אלופים מאליהם. ובפרט לעסוק בסודות התורה הזוה”ק
בתורת שב”י שהוא רשב”י . ומסופר על הגאון רבי יהונתן איבשיץ זצ”ל שהתווכח עם כומר, שאלו הכומר, ידוע כי כשרב
נכנס כולם עומדים, וכשכלב עובר כולם יושבים, מעניין איפה מה עושים כשרב וכלב נכנסים
יחדיו, אמר לו הגאון עלינו לבדוק זאת בפועל, בא תכנס אתי יחד לבית הכנסת ונראה מה
הקהל יעשה .
*עד שתכלה רגל מן השוק *
חנוכה מסמל את התורה, כי הנר מרמז לתורה שנא’ כי נר מצווה ותורה אור, ודיני הדלקת נר
חנוכה יש בהם רמז לקנייני התורה. הגמ’ אומרת עד מתי זמן נר חנוכה עד שתכלה רגל מן
השוק. בזמנם אחרי חצי שעה מהשקיעה כבר לא היו בנ”א ברחוב, אלא כולם היו בביתם, כי
לא היה אור החשמל ובמקום שהיתה חומה כשהיתה מגיעה שעת נעילת השערים, החומה
נסגרה ומי שלא בא בזמן הוכרח לישון בחוץ. ונר חנוכה הוא בשביל פרסומי ניסא ולכן אם
כלתה רגל מן השוק אין בשביל מה להדליק. אבל הרמב”ם כותב כי עד שתכלה רגל מן
השוק, שיעור זה הוא משקיעת החמה עד חצי שעה אחרי, דהיינו שלכתחילה צריך להדליק
בתוך חצי שעה מהשקיעה . ובדרך המוסר נראה לבאר – הגמ’ שואלת עד מתי מדליקין את הנרות, נר זה התורה כי נר
מצווה ותורה אור, והתורה נמשלה לאור, הנר הזה עד מתי אדם חייב ללמוד תורה עד
שתכלה רגל מן השוק. השוק – פירושו – מן העוה”ז עד שיחזיר את נשמתו לבוראו – עד יומו
האחרון, וכל זמן שאדם חי ויכול להלוך ברגליו לעשות את חפציו חייב ללמוד תורה בין אם
הוא עני או עשיר, או בריא או בעל ייסורים, בין צעיר בין זקן, כל זמן שנשמתו באפו והוא חי,
הוא חייב ללמוד ולעסוק בתורה, זהו הפירוש ע”פ הדרש עד שתכלה רגל מן השוק, א”כ
נראה כמה התורה חביבה לפני הקב”ה שאנחנו חייבים ללמוד תורה כל זמן שאנחנו חיים
ונושמים בעוה”ז, כמ”ש אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי .
*סיפור *
מספרים על רבי ישראל סלנטר )מייסד תנועת המוסר( שלילה אחד בא מאוחר לביתו ואין איש בחוץ, ובדרך רואה
בבית אחד אור קטן מאיר, אמר לעצמו אולי צריכים שם עזרה או גמילות חסד, והנה רואה בבית אדם סנדלר מתקן
נעליים, ניגש שאל אותו אדוני אתה יודע מה השעה עכשיו, הלא מאוחר בלילה, מתי תלך לישון מתי תקום בבוקר, איך
אומרים עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך אומרים לעצל מתי תלך לישון אתה צריך לקום מחר, אם לא תלך
לישון עכשיו לא תוכל לקום בבוקר בזמן, א”כ עכשיו מאוחר מתי תלך לישון, ענה לו הסנדלר כבודו רואה את הנר הזה
שהוא דלוק, כל זמן שהנר דלוק אפשר עוד לתקן, אמר רבי ישראל סלנטר מהאדם הפשוט הזה למדתי מוסר גדול כ”ז
שהנר דלוק צריך לעבוד. נר ה’ נשמת אדם כ”ז שהנשמה באפנו, כ”ז שהנר דלוק אנחנו נעבוד את ה’ באמת ובתמים
זאת אומרת שאנחנו חייבים לעבוד את השי”ת כל ימי חיינו על האדמה ואין פטור מלימוד התורה .
*הלכה *
*הדקת נרות חנוכה*
*א. * בחורי ישיבה הלנים בפנימית הישיבה, וכן רווקים הסמוכים על שולחן הוריהם בביתם, אינם צריכים להדליק נר
חנוכה בפני עצמם, ויוצאים ידי חובה בהדלקת הנרות שמדליקים עליהם הוריהם.
*ב. * אדם שאשתו מדלקת עבורו בבית, אפילו שאינו נוכח בשעת הברכות יוצא ידי חובתו. אמנם טוב שישתדל לברך
על הנרות שמדליקים בבית הכנסת כשאפשר לו להדליקם.
*ג. * המתאכסן במקום שמשלם בחשבון מדוקדק על כל מה שמקבל צריך ליתן פרוטה לבעל הבית כדי שיזכה לו חלק
בנר חנוכה. או שבעל הבית יזכה לו במתנה חלק מן השמן.
*ד. * ההולכים לבית ההורים לסעודת ליל שב”ק וחו זרים לישן בביתם לאחר הסעודה טוב שיצאו מן הבית רק לאחר
פלג המנחה ואז ידליקו נרות חנוכה בביתם בברכה, רק יזהרו לשים שמן שיעור שיספיק לחצי שעה אחר צה”כ. ואם
יצאו קודם פלג המנחה לא ידליקו בביתם אלא במקום שהולכים אליו.
*נרות חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבת*
*א. * בערב שבת קודש, מדליקים נרות חנוכה תחילה ואחר כך נר שבת, ולכן תמתין האשה שלא תדליק נר שבת עד
שידליק הבעל נר חנוכה, ויש טעם בדבר גם על פי הסוד. אמנם אם השבת היא בליל שביעי או שמיני, שיש נרות
הרבה והאשה רוצה למהר מחמת הזמן אז תוכל להדליק נר שבת אחר שהדליק הבעל נר אחד בלבד.
*ב. * במוצאי שבת, קודם יבדיל על הכוס ואחר כך ידליק נרות חנוכה. אבל בבית הכנסת מדליקין נרות חנוכה ואחר כך
מבדילין על הכוס.
מוגש: ע”י הרב יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על
פרשת השבוע
בברכת שבת שלום
מרדכי פרץ

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות