מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א פרשת ויגש התשפ”א


‏‏‏‏חס”ה (חידוש סיפור הלכה ) לשבת פרשת ויגש ה’תשפ”א
*חידוש *

*” וְלאֹ יָכְלוּ אֶחָיו לַעֲנוֹת אֹתוֹ כִּי נִּבְהֲלוּ מִּפָנָיו”(מה, ג)*
מובא במדרש ‘אמר רבי אבא כהן ברדלא אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, יוסף קטנן
של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו הדא הוא דכתיב ולא יכלו אחיו לענות אותו כי
נבהלו מפניו, לכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא שנאמר )תהלים
נ’ כ”א( “אוכיחך ואערכה לעיניך” על אחת כמה וכמה, ולכאורה מה זה לפי מה שהוא . אלא אומר הרב כתב סופר, אדם יש לו תמיד טענות: יגיד למה לא עסק בתורה – שהיה עליו
עול פרנסה, או יאמר – שלא היה לי שכל ובינה להבין את התורה, למה לא חינך את הילדים –
כי היה חסר לו כסף, ועוד כל מיני טענות.. אבל הקב”ה תופס אותו מהעסקים שלו ־ לעסקים
שלך היה לך זמן, לעבודתך היה לך זמן, וכסף לקנות בשבילך היה לך, וכן בעבודה שלך
ידעת להתחכם וידעת להרוויח ולהקדיש זמן לכל הדברים, ורק פה לרוחניות ולעבודת ה’
אתה לא עושה.. א”כ תופס כל אחד – לפי מה שהוא .
*סיפור *
*” וַיְכַלְכֵּל יוֹסֵּף אֶת אָבִּיו וְאֶת אֶחָיו וְאֵּת כָל בֵּית אָבִּיו לֶחֶם לְפִּי הַטָף”(מז, יב)*
משל למלך גדול שהלך לבקר חיילותיו ומצאו חן בעיניו, הודיע בפומבי כי כל מי שיש לו בקשה יבוא ויבקש, נגש אליו אחד החילים ויאמר לו, 
אדוני המלך להוי ידוע לך כי מסור אני בכל לבי ונפשי,
 ושאלתי ובקשתי הוא שתנתן לי ארוחתי 
בכל יום, בלי הפסק. שחקו עליו חבריו שוטה שכמותך
 הלא ארוחתך ממילא ניתנת לך, כי על כן חייל אתה וכל 
החיילים ניזונים ומתפרנסים מקופת המלך .
 אומר החפץ חיים, כן הדבר עם כל אחד ואחד מרגישים אנו במיוחד את שאלת הפרנסה ואנו שוכחים לגמרי כי אין זה
מעניננו, והרי על הזן ומפרנס לכל לזון גם אותנו. עלינו להתפלל ולבקש על כבוד שמים וכבוד התורה, רצון יראיו
יעשה, והעיקר הוא לעשות רצונו .
*הלכה *
*ערב שבת קודש*
*א. * מעלה מיוחדת יש לה לתפילת מנחה של ערב שבת, כי היא מסגולת להעלות את כל התפלות והמצות של ימות 
החול.
*ב. * צריך להשתדל להוסיף מחול על הקודש דהיינו שיקבל עליו שבת קודם השקיעה בזמן כלשהו אפילו שתי דקות.
*ג. * מצות תוספת שבת מראה חביבות מצות שבת, והוא דוגמת החתן היוצא לקראת הכלה. ועי”ז בא השפע הרוחני 
והגשמי לכל השבוע, ויש להכין עצמו ברוחניות לקבל קדושת השבת.
והוא זמן ראוי לשוב בתשובה לפני השי”ת, ועל 
ידי התשובה יקבל קדושת השבת בתוספת אור.
*ד. * מי שקיבל עליו תוספת שבת לפני השקיעה, מותר לו לומר לישראל חבירו שעדיין לא קיבל עליו שבת, לעשות לו 
מלאכה, ומותר ליהנות מאותה מלאכה בשבת.
*ה. * מצוה למשמש בבגדיו בערב שבת סמוך לחשיכה שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו בשבת, ואפילו מי שיש 
לו בגדים מיוחדים לשבת יזהר בזה, 
 שאפשר שנתן בהם חפץ של מוקצה במוצאי שבת שעבר.
*ו. * גם ברוחניות יעשה כן, שיפשפש במעשיו ערב שבת עם חשיכה כדי לקבל השבת קודש כראוי.
מוגש: ע”י הרב יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על
פרשת השבוע
בברכת שבת שלום
מרדכי פרץ

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות