מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א פרשת שמות התשפ”א

‏‏‏‏חס”ה (חידוש סיפור הלכה ) לשבת פרשת וארא ה’תשפ”א
*חידוש *
* ” וַיאֹּמֶר יְהוָה אֶל מֹּשֶה וְגוֹ’, לֵךְ אֶל פַרְעֹּה בַבֹּקֶר הִנֵה יֹּצֵא הַמַיְמָה וְנִצַבְתָ לִקְרָאתוֹ עַל
שְפַת הַיְאֹּר וְהַמַטֶה אֲשֶר נֶהְפַךְ לְנָחָש תִקַח בְיָדֶךָ” (ז, יד-טו)
עיקר התשובה היא כשאדם שב כשהוא בימי בחרותו וכמ”ש )קהלת יב, א( “וזכור את בוראך
בימי בחורותיך (ועי’ בגמ’ יומא דף פ”ו: וברמב”ם הלכות תשובה פ”ב ה”א), ויש לזה שני
טעמים: האחד ־ מפני שאז תשובתו שלימה, שעושה תשובה בעוד שיצר הרע עדיין תקיף
ולא כשהוא בימי הזקנה שכבר תש כוחו וכבר אין ליצר הרע כל כך כח עליו, ועוד – שככל
שהוא ממהר לעשות תשובה הוא יכול לנצל את הימים של אח”כ שיהיו בידו . ובזה פירשו מה שכתוב אצל אברהם )בראשית כב ג( “וישכם אברהם בבקר ויחבוש את
חמורו ויקח את שני נעריו אתו” – “אברהם” זה כינוי לגוף, “בבקר” ־ בימי בחורותיו, “ויחבוש
את חמורו” – שהוא כופה את החמריות שלו, ואז הוא זוכה ל”ויקח את שני נעריו אתו” –
לקחת אתו את שנות הנערות שלו . אבל היצר הרע מכניס מחשבה אצל האדם הלא כיום כבר חטאתי ופגמתי את נשמתי ושוב
אין לי עוד תקוה חס ושלום, שהרי אני נקרא כבר בחיי מת – שרשעים בחייהם קרויים מתים
(ברכות דף יח ע”ב), וכך רוצה לייאש אותו שלא לעשות עוד תשובה, אבל האדם צריך לדעת
שזו טעות גדולה כי לעולם לא ננעלו דלתי התשובה, ואמנם בודאי שצריך לעשות תשובה
כמה שיותר מהר, אבל גם אם לא עשה תשובה מהר וחטא הרבה עדיין יכול לעשות תשובה,
ועל ידי שישוב בתשובה הקדוש ברוך הוא מקבלו ועושה אותו לבריה חדשה . וזה שאמר כאן הכתוב: “ויאמר ה’ אל משה” – אל הנשמה, “לך אל פרעה” ־ לשון פרעון,
שתפרע את חובך, שהאדם שיש לו חטאים הרי הוא כבעל חוב כלפי הקדוש ברוך הוא, ועל
ידי התשובה הוא פורע את חובו, “בבקר” ־ ר”ל בימי הבחרות והנערות שאז התשובה היא
שלימה, ואם תאמר איך אוכל לתקן את נשמתי אחרי שפגמתי אותה כבר, לזה אמר “והמטה
אשר נהפך לנחש תקח בידך’ – תקח לך דוגמא מהמטה הזה שהקדוש ברוך הוא עשה נס
והמטה נהפך לנחש עם רוח חיים, כך אם תחזור בתשובה הקדוש ברוך הוא יעשה אותך
לבריה חדשה ותוכל לתקן את נשמתך. (בית יעקב) .
*סיפור *
מעשה בכפרי אחד בשם פלמינג שהיו לו פרות וכבשים, והוא היה עובד אדמה, מגדל ירקות וכדומה. יום אחד הוא
שמע צעקות אדירות “הצילו! הצילו!”. הוא עזב הכל ורץ בזריזות אל עבר מקום הצעקות, שם הוא ראה ביצה טובענית
חומה וגדולה ובתוכה נער שמנסה לצאת ממנה אבל שוקע וטובע בה, והנעו צועק בקול גדול “הצילו!”. הכפרי מצא
קרש גדול, הושיט אותו לנער, וכך הוא הצליח להציל ולהוציא את הנער החוצה מהביצה. הנער כמובן היה תשוש
ופלמינג לקח אותו לביתו, קילח אותו, סידר וניקה אותו, חימם אותו ודאג לו. לאחר שלושה ימים, עצרה ליד פתח ביתו
של הכפרי כירכרה יפה ומהודרת, ומן הכירכרה ירד אציל מכובד כשלצידו משרתים לבושים בהדר. האציל קרב אליו
ואמר לו “אתה הצלת את הבן שלי. תודה רבה לך, אני רוצה לשלם לך על כך!”. הכפרי סירב, והלה ניסה לשכנעו שוב
ושוב, אך לשווא. ראה האציל שבבית הכפרי ישנו ילד רזה, שניכר שעובד בעבודה קשה, ואמו לכפרי “אני מוכן לקחת
את בנך ולתת לו את החינוך הכי טוב במדינה. מה שאתן לבני, כך אתן לבנך!”. מר פלמינג הסכים והעשיר לקח את
בנו של הכפרי והכניס אותו לבית הספר הטוב ביותר שבנמצא, ער שנעשה דוקטור אלכסנדר פלמינג, ממציא
הפניצילין. לאחר מספו שנים, הבן של העשיר נעשה חולה מסוכן, ומה הציל אותו! הפניצילין! אותה תורפה שהמציא
בן הכפרי שחונך בבית הספר של האציל ועל חשבונו. האציל העשיר חשב שהוא עשה טובה לעני, אך הוא לא ידע
שבכך הוא בעצם מציל את הבן שלו . כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. גם אם איננו מבינים תמיד את סיבותיו של הקדוש ברוך הוא
בהענישו אותנו, עלינו לפחות לבדוק את אופי הצרה שניחתה עלינו, כדי שנראה אם אנו יכולים למצוא רמז לאיזה
חטא בעבר שקנה לו משכן בנפשנו, וכשנמצא חטא כזה עלינו להשתדל לתקנו . *הלכה *
*הלכות ומנהגים לימי השובבי”ם*
*א. * ישתדל להיות סנדק בימי השובבי”ם כי תיקון גדול להיות הילד הנימול על ברכיו ושוקיו, לכפר מאשר חטא
בירכיו.
*ב. * האר”י ז”ל הפליג מאד במעלת הטבילה, שאין דבר יותר מוכרח וצריך אל האדם כמו הטבילה, שצריך שיהיה
האדם טהור בכל עת, כי כל שלא טבל, הרי הטומאה ניכרת היטב במצחו.
*ג. * ישתדל האדם לקיים את המצוות בשמחה גדולה ובלב טוב, ויסיר מליבו כל עצבות ודאגה ח”ו, והיא סגולה גדולה
להיות נשמר מהעוון הידוע.
*ד. * יזהר להיות מעשרה ראשונים בבית הכנסת להתפלל כשבא שחרית מנחה ערבית. ויזהר מאד במצות ציצית
ותפלין.
מוגש: ע”י הרב יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על
פרשת השבוע
בברכת שבת שלום
מרדכי פרץ

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות