מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת יתרו התשפ”א

לשבת פרשת יתרו ה’תשפ”א (חידוש סיפור הלכה)חס”ה

*חידוש*

וַיִּתְיַצְבוּ בְתַחְתִּית הָהָר”*(יט, יז )
מלמד שכפה הקב”ה עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה – מוטב,
ואם לאו – שם תהא קבורתכם . שאל הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ”ל מדוע כתוב “שם תהא קבורתכם”? לכאורה היה צריך
לומר “כאן תהיה קבורתכם”, שהרי עמדו מתחת להר, וכדי לקברם היה צריך רק להורידו
עליהם ? אלא תירץ ואמר: מונח כאן יסוד גדול בעבודת האדם את בוראו! דרך בני אדם לומר כשיגיעו
ל”שם”, כשהמצב ישתפר ויסתלקו המפריעים – אז ילמדו, אז יתפללו. ה”שם” הזה – הוא
בבחינת “קבורתכם”, כאן נעוץ כשלונו של האדם! כי היצה”ר כבר דואג שהשם הזה לא יבוא,
ולבסוף ימצא האדם את עצמו עומד ריקן ללא כלו ם … וכבר פירשו הרבה מגדולי המוסר והחסידות את דברי התנא (אבות ב. ד)
“אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה”,
 “אל תאמר לכשאפנה אשנה” – כאשר אזכה וראשי ולבי
יהיו פנויים מכל טרדה, אז אשב ואלמד בהתמדה עצומה. אל תאמר כך. מדוע? “שמא”, אולי
מה שהקב”ה מחפש ממך הוא דוקא, את ה”לא תפנה”, לראות כיצד הנך עובד אותו כשלבך
אינו פנוי מטרדות. זו לא החכמה לעבוד את ה’ כשהכל בסדר, מדרגתו האמתית של האדם
ניכרת דווקא בהיותו טרוד !
*סיפור *‏‏‏‏
סיפר החזו”א: יהודי נכבד הוצרך לגלות לעיר פלונית כשבדרך הליכתו היה עליו לחצות את המדבר, ביודעו כי אין מים ומזון במדבר הכין לעצמו מבעוד מועד צידה לדרך כדי חיותו,
אלא שלדאבון לב טעה הלה בדרכו ונמשכה דרכו בכמה
ימים נוספים, עד שכשמצא את דרך המלך עמד הלה מבלי לחם לאכול ומים לשתות, תוך כמה שעות גבר צמאונו 
והרגיש כי באו חסרון מים עד נפש,
ובעוד שעה קלה תשוב נשמתו ליוצרה ובג”ע תהא מנוחתו… לפתע שמע קול מים
מפכים במרחק ממנו, קיבל האיש כוחות מחודשים והלך בעקבות קול המים עד שמצאם…. אלא שהמים היו מי 
שופכין, לא ידע האיש מה לעשות שהרי מי השופכין יובילו
את השותה אותם לבית החולים למשך כמה שבועות,
לאידך אם לא ישתה את מי השופכין הרי שתוך שעה ישב בג”ע לצמיתות… בלית ברירה התגבר על עצמו ושתה כדי 
צמאונו ממי השופכין כשהוא מרגיש כי הם מכלים כל חלקה טובה בבני מעיו… והמשיך ללכת, והנה לא עבר כברת ארץ ולעיניו נגלה מעיין שבו מפכים מים חיים וזכים
 מתוקים לשתיה… אבל הוא כבר מילא כרסו במי השופכין… החל
ממרר בבכי, לו הייתי ממתין עוד רגע קט הייתי זוכה לשתות מים חיים, ולא הוצרכתי לשתות מי שופכין… ולא 
הוצרכתי לשהות בית החולים למשך השבועות הקרובים…
מדוע מיהרתי ולא המתנתי רגע קט לשתות מים חיים זכים
ונקיים … ומכאן, מן השמים מייעדים לאדם מים חיים וזכים, המתן מעט ותזכה לשתותם, אל תמהר לשתות מי שופכין שלא 
בזמנו …לקחת לעצמך את ממונך הקצוב לך
 באיסור או בהיתר מפוקפק, במקום שיבואו לידך בתכלית ההיתר והיושר …
*הלכה *
*הטועה בתפילו ת שבת*
*א. * יזהר אדם בתפלותיו בשבת, שלא יבוא לכלל טעות בתפלה, להתחיל אתה חונן, שאין זה סימן טוב לאדם שיטעה 
בתפילתו בשבת. ולכן טוב ונכון להתפלל מתוך הסידור,
 ובפרט שעל ידי כך גם יוכל לכוין בתפלתו. ואם טעה בתפילות
שבת והתחיל בתפילת החול, גומר אותה ברכה שהתחיל בה, ואחר כך חוזר לתפילת שבת. לא שנא אם נזכר בברכת 
אתה חונן, לא שנא אם נזכר בברכה אחת משאר הברכות,
 כגון באמצע השיבנו או רפאינו, יגמור אותה ברכה
שהתחיל בה, ויחזור לשל שבת. בין בערבית בין בשחרית ובין במנחה. אבל אם טעה במוסף והתחיל באתה חונן, 
פוסק באמצע הברכה.
*ב. * אם התחיל להתפלל כשבדעתו שיום חול היום, ומיד כשאמר תיבת ”אתה” כדי להמשיך חונן לאדם דעת, נזכר 
שהוא של שבת, צריך לסיים ברכת אתה חונן,
ורק אחר כך לחזור לשל שבת, וכמבואר. אבל אם היה יודע שהוא
שבת, ומתוך הרגל לשונו אמר אתה, כדרכו בכל יום, אפילו אם הוא בתפלת שחרית שאינה פותחת באתה, אינו גומר 
ברכת אתה חונן, אלא פוסק מיד ואומר ישמח משה וכו’.
 דחשבינן ליה כטעה בתפלות שבת והחליף בין שחרית
למנחה, או בין שחרית לערבית, שאינו חוזר.
*ג. * מי שהתפלל תפלה של חול בשבת, וסיים את תפלתו, מאחר שלא הזכיר של שבת לא יצא, וצריך לחזור לראש. 
ואם לא אמר יהיו לרצון אמרי פי השני,
 אינו חוזר אלא לשל שבת. ואם הזכיר של שבת בתוך השמונה עשרה, אף על 
פי שלא קבע ברכה לשבת, יצא. ואם הוא מסופק אם התפלל תפלת חול או של שבת, אינו חוזר להתפלל, כי מסתמא 
התפלל של שבת.  (ילקוט יוסף)
מוגש ע”י הרב יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע

בברכת שבת שלום מורדכי פרץ

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות