אירועים בישיבהבאנרים שוניםחדשותכללי

מעמד תפילת השל”ה ותיקון ער”ח סיוון התשפ”ב

תיקון ערב ראש חודש
כמידי ערב ראש חודש אנחנו עורכים תיקון מיוחד כל חכמי המקובלים בישיבה ובראשם כבוד המקובלים ראשי הישיבה הסבא קדישא המקובל רבי שלום שמואלי שליט”א ובנו הצדיק המקובל רבי בניהו שמואלי שליט”א וקוראים למעלה מ100 ספרי תהילים להצלת והצלחת עם ישראל ובאותו מעמד מחלקים את המילגות לאברכים השוקדים על תורתם בפרד”ס התורה = פ”שט ד”רש ר”מז ס”וד
התיקון יערך ביום שני כ”ט אייר התשפ”ב (30.05.22)
בשעה 15:00
בהיכל הישיבה רחוב שילה 6 ירושלים

ניתן לתרום ולמסור שמות  👇

ניתן ליתרום לישיבה- כל אחד כנידבת ליבו בעבור שמות התפילה הניכנסים אצל הרב.​

בעלי הוראת קבע בישיבה שמותיהם יוכנסו קבוע עבור תפילה בערב ראש חודש אצל המקובל רבי בניהו שמואלי שליט”א.

מעמד מיוחד של קריאת מעל מאה ספרי תהילים לתשובה חרוטה וקבלה לעתיד על החודש העובר, עם הגאון המקובל הרב בניהו שמואלי שליט”א.

🔥תפילת השל”ה הקדוש🔥
תפילה נפלאה שתיקן רבינו השל”ה הקדוש עבור הורים. לזכות לילדים, ושיהיו הילדים יראים ושלמים, בתורה, יראה ומידות טובות וכו’.
השעת רצון המיוחדת לומר את תפילת השל”ה, היא בערב ראש חודש סיון, שבו נוהגים שיתפלל כל אחד על עצמו ועל זרעו שיהיו לומדי תורה ולזכות שילכו בדרכי ישרים ולהצלחה בכל צרכיהם וזיווגיהם ואומרים תפילה זו:
וזו לשון השל”ה הקדוש: חל עלינו חובת התפלה ובקשה להשם יתברך בכל צרכינו, כי הכל מאתו יתברך, על כן בכל מה שיצטרך האדם בכל עת ובכל שעה, ירגיל על לשונו תפלה קצרה להשליך על ה’ יהבו. ובעת הפעולה יאמר בכל צרכיו לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, רבון העולמים הצליח דרכי כי מאתך הכל וכו’. וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם, ואגב כל צרכיהם וזיווגם, מה’ יצא הדבר. ולבי אומר שעת רצון לתפלה זו בערב ראש חודש סיון, הוא החודש שבו נתנה התורה, ואז נקראים בנים לה’ אלקינו. וראוי לישב בתענית ביום ההוא הוא ואשתו, ויתעוררו בתשובה ויתקנו כל ענייני הבית איסור והיתר וטומאה וטהרה וכל העניינים, ויתנו צדקה לעניים הגונים. וכו’

כתבות קשורות

Back to top button